Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Skarbnik Gminy

Marta Wojtachnio

tel. (22) 722 89 65
e-mail: skarbnik@izabelin.pl

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

 1. opracowywanie projektu budżetu Gminy i Wieloletniej Prognozy Finansowej;
 2. przedkładanie propozycji zmian budżetu oraz opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawie zmian budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej w trakcie roku budżetowego;
 3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 4. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 5. nadzór i kontrola realizacji planów finansowych gminnych jednostek organizacyjnych;
 6. zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Gminę (kontrasygnata);
 7. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 8. monitorowanie prawidłowości obiegu dokumentów finansowo-księgowych;
 9. prowadzenie rachunkowości budżetu;
 10. sporządzanie okresowych analiz i zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej;
 11. sporządzanie sprawozdań finansowych w zakresie realizacji budżetu gminy;
 12. pobieranie, windykacja, egzekucja i zabezpieczanie realizowanych przez jednostki należności Gminy i Skarbu Państwa;
 13. opracowywanie zarządzeń i instrukcji dotyczących spraw finansowo-księgowych;
 14. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.

Skarbnikowi podlegają bezpośrednio:

 1. Zastępca Skarbnika,
 2. Wydział Finansowy:
  • Referat Księgowości Budżetowej,
  • Referat Podatków i Opłat Lokalnych,
  • Referat Windykacji.

drukuj (Skarbnik Gminy)

 • autor: Agnieszka Sobczak, data: 2014-09-22

Zastępca Skarbnika

ZASTĘPCA SKARBNIKA
GŁÓWNY SPECJALISTA D/S ANALIZ
Agnieszka Woźniak
tel. 22 722 89 65
e-mail: a.wozniak@izabelin.pl 
Pokój Nr 102

 

Zastępca Skarbnika wykonuje zadania Skarbnika podczas jego nieobecności, w tym w szczególności:

 • prowadzenie analiz budżetu i zadań wieloletnich gminy;
 • opracowywanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz budżetu gminy;
 • opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu w trakcie roku budżetowego;
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 • zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Gminę (kontrasygnata) oraz informowanie Skarbnika o odmowie złożenia kontrasygnaty;
 • nadzór nad pracą Wydziału Finansowego;
 • prowadzenie rachunkowości budżetu;
 • udzielanie pomocy, nadzór i kontrola gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych gminy;
 • nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych otrzymanych z Unii Europejskiej oraz innych źródeł krajowych i zagranicznych zgodnie z ich przeznaczeniem i obowiązującymi procedurami;
 • przygotowywanie okresowych analiz, sprawozdań, ocen i bieżących informacji o sytuacji finansowej Gminy;
 • wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.
   

drukuj (Zastępca Skarbnika)

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail (podanego w powyższym formularzu) oraz adresu IP przez Urząd Gminy Izabelin w celu realizacji subskrypcji „Newsletter”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.