Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Sekretarz Gminy

Agata Bartoszewicz, Sekretarz Gminy

Agata Bartoszewicz

tel. 22 722 89 30
e-mail: a.bartoszewicz@izabelin.pl

Do zadań Sekretarza Gminy należy w szczególności:

 • opracowywanie projektów zmian regulaminów obowiązujących w Urzedzie;
 • nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w Urzędzie;
 • nadzór nad opracowaniem zakresów czynności na stanowiskach pracy;
 • przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu;
 • prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr;
 • organizowanie naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie;
 • nadzór nad służbą przygotowawczą kandydatów na urzędników samorządowych;
 • organizowanie w Urzędzie praktyk studenckich i szkolnych oraz nadzór nad nimi;
 • nadzór nad bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych;
 • nadzór nad zabezpieczeniem pomieszczeń biurowych;
 • nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta;
 • dokonywanie okresowych ocen pracowników bezpośrednio podległych i nadzór nad przeprowadzaniem oceny pozostałych pracowników Urzędu;
 • koordynowanie prac związanych z organizacją wyborów;
 • prowadzenie Rejestru Skarg i Wniosków wpływających do Urzędu oraz nadzorowanie właściwego ich załatwienia;
 • realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa, uchwał Rady Gminy i zarządzeń oraz upoważnień Wójta;
 • zapewnienie prawidlowego stosowania i korzystania z uzywanych w Urzedzie pieczęci;
 • rozstrzyganie sporów pomiedzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności w zakresie podziału zadań;
 • czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu;
 • współpraca ze Skarbnikiem w przygotowaniu i realizacji budżetu Gminy;
 • pełnienie bezpośredniego nadzoru pracy nad:
  • Wydziałem Ochrony Środowiska;
  • Biurem Rady Gminy I Sołectw;
  • Referatem Kadr;
  • Stanowiskiem ds. Audytu i Kontroli Wewnetrznej;
  • Wydziałem Organizacyjnym;

 

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.