Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Zasady zatrzymania i postoju pojazdów oraz ruchu ciężarówek na drogach publicznych

Wraz z zakończonym w ostatnim czasie cyklem spotkań sołeckich, należy zauważyć że duża część pytań oraz zgłoszeń ze strony mieszkańców dotyczyła kwestii nieprawidłowego zatrzymania lub postoju pojazdów w pasie drogowym dróg gminnych i powiatowych.

Problematyka oraz zasady zatrzymania i postoju pojazdów na drogach, uregulowana jest w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1137) w artykułach od 46 do 50a.

Najistotniejszymi z punktu widzenia mieszkańców gminy i kierowców, wydają się być przytoczone poniżej artykuły regulujące kwestię zatrzymania i postoju pojazdów:

 

Art. 46.
1. Zatrzymanie i postój pojazdu są dozwolone tylko w miejscu i w warunkach, w których jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia.
2. Kierujący pojazdem, zatrzymując pojazd na jezdni, jest obowiązany ustawić go jak najbliżej jej krawędzi oraz równolegle do niej.
3. W czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd powinien znajdować się, jeżeli to tylko możliwe, poza jezdnią.
4. Kierujący pojazdem jest obowiązany stosować sposób zatrzymania lub postoju wskazany znakami drogowymi.
5. Kierujący pojazdem jest obowiązany w czasie postoju zabezpieczyć pojazd przed możliwością jego uruchomienia przez osobę niepowołaną oraz zachować inne środki ostrożności niezbędne do uniknięcia wypadku.

 

Art. 47.
1. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:
1) na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju;
2) szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m;
3) pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.

2. Dopuszcza się, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 pkt 2, zatrzymanie lub postój na chodniku przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru, roweru lub wózka rowerowego. Inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t może być w całości umieszczony na chodniku tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi.

 

Art. 49.
1. Zabrania się zatrzymania pojazdu:
1) na przejeździe kolejowym, na przejeździe tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania;

2) na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem; na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za tym przejściem lub przejazdem;
3) w tunelu, na moście lub na wiadukcie;
4) na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli zmusiłoby to innych kierujących pojazdami wielośladowymi do najeżdżania na tę linię;
5) na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni i na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni;
6) w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli zostałyby one zasłonięte przez pojazd;
7) na jezdni przy jej lewej krawędzi, z wyjątkiem zatrzymania lub postoju pojazdu na obszarze zabudowanym na drodze jednokierunkowej lub na jezdni dwukierunkowej o małym ruchu;
8) na pasie między jezdniami;
9) w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką – na całej jej długości;
10) w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu;
11) na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów oraz w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru.

 

2. Zabrania się postoju:
1) w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej;
2) w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu;
3) przed i za przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi, na odcinku od przejazdu kolejowego do słupka wskaźnikowego z jedną kreską;
4) w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu;
5) na obszarze zabudowanym, pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t lub o długości przekraczającej 12 m, poza wyznaczonymi w tym celu parkingami.

3. Zabrania się zatrzymania lub postoju pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu. Jeżeli unieruchomienie pojazdu nastąpiło z przyczyn technicznych, kierujący pojazdem jest obowiązany usunąć pojazd z jezdni oraz ostrzec innych uczestników ruchu.

4. Zakaz zatrzymania lub postoju pojazdu nie dotyczy unieruchomienia pojazdu wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego.

 

Mając na uwadze przytoczone regulacje prawne dotyczące zatrzymania  i postoju pojazdów, pragniemy przypomnieć zainteresowanym, aktualną prawną definicję dwu czynności unieruchamiających pojazd:

-zatrzymanie pojazdu – unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż 1 minutę oraz każde unieruchomienie pojazdu wynikające z tych warunków lub przepisów;

-postój pojazdu – unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę.

                               

Niezwykle istotnym z punktu widzenia mieszkańców naszej gminy, wydają się być również kwestie regulujące ruch pojazdów ciężarowych po sieci dróg publicznych, znajdujących się na terenie Gminy Izabelin. Zgodnie z art. 41 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2016.0.1440 t.j):

 

1.Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz:
1) dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t,
2) dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t
– mając na uwadze potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienia ruchu tranzytowego.
3. Drogi wojewódzkie inne niż drogi określone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.

 

Przejazd pojazdu nienormatywnego, którego wymiary i rzeczywista masa całkowita nie są większe od dopuszczalnych oraz naciski osi nie są większe od dopuszczalnych przewidzianych dla dróg, po których mogą się poruszać pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5t., może się odbywać wyłącznie za zgodą właściwego zarządcy drogi po wcześniejszym uzyskaniu stosowanego zezwolenia.

 

Przypominamy także, iż na drogach powiatowych (ul. 3 Maja, ul. H. Sienkiewicza, ul. ks. Federowicza, ul.  Sierakowskiej) istniejące oznakowanie pionowe B-5 - zakazuje wjazdu samochodów ciężarowych o masie całkowitej przekraczającej 10t.

Ruch pojazdów ciężarowych, służących obsłudze posesji jest dopuszczalny, po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia na czasowy przejazd pojazdów ciężarowych po ograniczonych znakami B-5 i B-18 odcinkach dróg gminnych i/lub powiatowych, wydanym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim z siedzibą ul. Poznańska 300, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

Kontrolę prawidłowości stosowania zezwolenia prowadzą odpowiednie organy, uprawnione do kontroli ruchu drogowego.

Wyrażamy przekonanie, że stosowanie się kierowców do w/w przepisów przyczyni się do rozwiązania problemów związanych z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów na terenie naszej  gminy utrudniającym przejazd innym kierowcom bądź przechód osobom pieszym za co wszyscy będą sobie wzajemnie wdzięczni.

Wszelkie nieprawidłowości lub naruszenia powyższych przepisów należy zgłaszać do:

- Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babciach, ul. Warszawska 276, 05-082 Stare Babice, tel. 22 722 80 00

- Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji KPP z siedzibą w Hornówku, ul. Szkolna 2A, 05-080 Izabelin, tel. 600 997 814.

 

Referat Komunalny

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.