Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Pismo Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie zwrócenia szczególnej uwagi na miejsca, w których potencjalnie mogą być porzucone bądź gromadzone bez zezwolenia odpady

Apel o zwracanie szczególnej uwagi na wzbudzające podejrzenia działania a także o informowanie organów kontrolnych i ścigania. W trosce o wspólne dobro – środowisko – zwróćmy uwagę na porzucanie odpadów w miejscach nieprzeznaczonych na ten cel. Często ofiarami tego przestępczego procederu padają właściciele: gruntów, hal, magazynów, ale także środowisko naturalne i lokalne społeczności.

Nie wypalajmy traw! – apel

NIE WYPALAJMY TRAW!

Apel Wojewody Mazowieckiego i Mazowieckiego Komendanta
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

Uwaga – przywrócenie obowiązkowych szkoleń w zakresie stosowania środków ochrony roślin i badań potwierdzających sprawność techniczną sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że z dniem 4 maja br. zostaje przywrócony obowiązek posiadania ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin oraz obowiązek badania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.

Podłącz się do sieci kanalizacyjnej - otrzymaj wsparcie!

Gmina Izabelin realizuje program finansowego wparcia dla mieszkańców, którzy chcą podłączyć swoją posesję do sieci kanalizacyjnej. Gdy budujesz przyłącze kanalizacyjne, możesz uzyskać dofinasowanie do 60% poniesionych i udokumentowanych kosztów, jednak nie więcej niż 1200 zł brutto.

Dotacja na odnowienie powierzchni leśnych

Starosta Warszawski Zachodni informuje o możliwości złożenia przez właścicieli lasów prywatnych wniosku o przyznanie dotacji na rok 2023 na realizację zadań związanych z odnowieniem powierzchni leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa...

Nie używaj dmuchaw do liści – dbajmy o jakość powietrza

W ostatnim czasie gorącym tematem jest jakość powietrza, którym wszyscy oddychamy. Temat poruszany jest głównie w kontekście spalania paliw emitujących do atmosfery gazy cieplarniane i inne zanieczyszczenia oraz w kontekście trwającego – od 1 stycznia 2023 r. – zakazu używania kotłów pozaklasowych, czyli tzw. „kopciuchów”.

Informacja dotycząca zakupu lasów i gruntów przeznaczonych pod zalesienie przez Lasy Państwowe.

Informacja dla właścicieli lasów dotycząca opracowania Uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych

Starosta Warszawski Zachodni informuje o przystąpieniu do opracowania Uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych. Dokumentacja sporządzona będzie na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2032 roku. 

Ogród w zgodzie z przyrodą. Poradnik dobrych praktyk

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z poradnikiem "Ogród w zgodzie z przyrodą. Poradnik dobrych praktyk”, którego autorami są Pani Eliza Chodorowska oraz Pan Marcin Chodorowski z Fundacji „KIM". Publikacja powstała w ramach projektu Zielono mi na Mazowszu dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Informacja o planowanej sprzedaży drewna w Kampinoskim Parku Narodowym w 2022 roku

Wyszukiwarka Ekodotacji

Wyszukiwarka EkoDotacji jest bezpłatnym narzędziem przygotowanym przez Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (działającego w ramach Instytutu Ochrony Środowiska) dla wszystkich poszukujących wsparcia finansowego na ekologiczne inwestycje. Zawarte są w niej informacje o oferowanych ogólnopolskich i lokalnych programach dotacyjnych, wsparciach technicznych na ekologiczne działania.

Informacja o prowadzonych pracach obserwacyjno-pomiarowych w ramach kolejnego cyklu (lata 2020-2021) Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych realizowanego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ)

Na podstawie art. 112 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na gruntach leśnych, nieleśnych i wodach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w roku 2021 roku, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach kolejnego cyklu (lata 2020-2021) Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych realizowanego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) i finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Konsultacje z mieszkańcami projektu „Programu ochrony środowiska dla gminy Izabelin na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2029” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Wójt Gminy Izabelin informuje o przystąpieniu do konsultacji z mieszkańcami projektu dokumentu „Programu ochrony środowiska dla gminy Izabelin na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2029” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. Programu.

Nowe stawki taryfowe za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki w latach 2021-2024

12 października 2021 roku została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej decyzja nr WA.RZT.70.281.2021/4 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zgodnie z którą od 20 października 2021 roku na terenie gminy Izabelin będą obowiązywały nowe stawki taryfowe za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki w latach 2021-2024.

Informacja dotycząca wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu

Afrykański Pomór Świń (ASF) – ważne informacje!

Informacja dotycząca awarii oraz działań naprawczych na oczyszczalni ścieków

Wydział Ochrony Środowiska przygotował broszury w zakresie zbierania wód deszczowych, sadzenia roślin rodzimych oraz kompostowania bioodpadów

W ostatnim czasie, w ramach działań Wydziału Ochrony Środowiska, wydane zostały broszury wskazujące mieszkańcom kierunki działań w zakresie zbierania wód deszczowych, sadzenia roślin rodzimych oraz kompostowania bioodpadów.

Informacja o planowanej sprzedaży drewna w Kampinoskim Parku Narodowym w 2021 roku

Inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych/przyzakładowych oczyszczalni ścieków

Od 9 listopada do 18 grudnia 2020 na terenie Gminy Izabelin przeprowadzany będzie spis zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych/przyzakładowych oczyszczalni ścieków.

Pole elektromagnetyczne - element otaczającego nas świata

Chroń pszczoły – nie stosuj oprysków

Pojawienie się dużej ilości komarów na terenie naszej gminy ma związek ze sprzyjającą im pogodą w ostatnim czasie. Duża ilość wody i wysokie temperatury stworzyły im dogodne warunki do intensywnego namnażania się. W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców, apelujemy o niestosowanie oprysków na komary.

Nie wypalaj traw - dbaj o bezpieczeństwo naszej Gminy!

Przypominamy o bezwzględnym zakazie wypalania traw, gdyż działania takie powodują niszczenie środowiska naturalnego i życia biologicznego oraz zagrażają bezpieczeństwu ludzi i mienia.  

KONSULTACJE PROJEKTU NOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA

Zarząd Województwa Mazowieckiego przygotował projekt nowego programu ochrony powietrza, którego integralną częścią jest plan działań krótkoterminowych.

Cięcia pielęgnacyjne przy kościele w Lipkowie

Na prośbę Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego przekazujemy informację dot. cięć pielęgnacyjnych przy kościele w Lipkowie.

Kodeks dobrych praktyk „Ogrodnictwo wobec roślin inwazyjnych obcego pochodzenia”

Przekazujemy w Państwa ręce Kodeks dobrych praktyk Ogrodnictwo wobec roślin inwazyjnych obcego pochodzenia. Jego stosowanie, choć ma charakter dobrowolny, świadczyć będzie o Państwa zaangażowaniu w ochronę różnorodności biologicznej i dbałości o zachowanie rodzimych gatunków roślin.

Informacja KPN – planowana sprzedaż drewna w 2020 r.

Dyrekcja Kampinoskiego Parku Narodowego informuje niniejszym, że w 20120 roku planuje sprzedać nabywcom hurtowym oraz w sprzedaży detalicznej drewno iglaste i liściaste.

RPO 4.3.1 - „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Izabelin”

RPO 4.3.1.


Gmina Izabelin nawiązała współpracę z firmą GlobalECO Spółka z o.o. na przeprowadzenie kompleksowego procesu aplikacyjnego do Regionalnego Programu Operacyjnego, działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, poddziałanie 4.3.1 – „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”, typ projektów: „Ograniczenie niskiej emisji, wymiana urządzeń grzewczych. Nazwa projektu: „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Izabelin”. Termin na złożenie dokumentacji aplikacyjnej mija 30 sierpnia 2019.


Program dotyczy dofinansowania na wymianę urządzeń grzewczych oraz montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). W ramach konkursu wsparcie udzielane będzie na realizację projektów dotyczących likwidacji „niskiej emisji”. Zakres projektów obejmuje m.in. wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe. Z programu można pozyskać do 80% kosztów kwalifikowanych przeznaczonych na kotły elektryczne, olejowe, spalające biomasę (np. drewno, pellet) lub paliwa gazowe, z wyłączeniem pieców węglowych. 


Na podstawie złożonych przez zainteresowanych mieszkańców ankiet o przystąpieniu do Programu, firma GlobalEco przeprowadza obecnie wizje lokalne obiektów, weryfikuje dane zawarte w ankietach zgłoszeniowych, analizuje stan techniczny budynku, instalacji elektrycznej oraz grzewczej zakończone wydaniem świadectwa energetycznego budynku oraz projektem instalacji. Jest to integralny element przygotowywanej dokumentacji aplikacyjnej. 


Dodatkowe informacje dotyczące projektu znajdują się w „Regulaminie naboru odbiorców końcowych”. Do Regulaminu załączona jest również „Deklaracja uczestnictwa w Programie”. 


Osoby zakwalifikowane do Programu prosimy o składanie Deklaracji w Urzędzie Gminy Izabelin, pokój 112 (lub pokój 111 lub w Sekretariacie na 1 piętrze) do dnia 30 sierpnia 2019. 

RPO 4.3.1 - PROGRAM DOFINANSOWANIA ŹRÓDEŁ CIEPŁA I OZE

NAGRANIE ZE SPOTKANIA W SPRAWIE PROGRAM DOFINANSOWANIA ŹRÓDEŁ CIEPŁA I OZE

ANKIETA UCZESTNIKA PROJEKTU

Mieszkańców zainteresowanych przystąpieniem do programu, prosimy o wypełnienie ankiety uczestnika programu do wtorku, 30 lipca 2019 R. (decyduje kolejność zgłoszeń).

Ankieta jest dostępna:

WERSJA ELEKTRONICZNA - ANKIETA ON-LINE
WERSJA PAPIEROWA - wypełnioną ankietę należy złożyć w sekretariacie urzędu (wnioski dostępne w urzędzie).

OSTRZEŻENIE PAŃSTWOWEJ SŁUŻBY HYDROGEOLOGICZNEJ

Szanowni Mieszkańcy,


Informujemy, że ze względu na prognozowane wystąpienie niżówki hydrogeologicznej w sierpniu 2019 r. na obszarze województwa: mazowieckiego (część północno-zachodnia), Państwowa Służba Hydrogeologiczna (PSH) wydaje ostrzeżenie o stanie zagrożenia hydrogeologicznego.

Co to oznacza dla mieszkańców? 
W sierpniu prognozuje się obniżanie poziomu wód podziemnych, co może spowodować, że w płytkich ujęciach wodnych będą niedobory.

Więcej na stronie Państwowej Służby Hydrogeologicznej: https://www.pgi.gov.pl/…/aktualna-sytuacja-hydrogeologiczna…

Dotacje do wymiany kotłów, instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i pomp ciepła

Dotacje w wysokości do 80%
 WYMIANA KOTŁÓW, INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE
 KOLEKTORY SŁONECZNE, POMPY CIEPŁA

Wójt Gminy Izabelin oraz Fundacja GlobalECO zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania na wymianę kotłów c.o. oraz montaż instalacji z odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców. 
Program finansowany jest ze środków Unii Europejskiej dystrybuowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Pozwala on na sfinansowanie nawet do 80% wartości inwestycji.
Podczas spotkania omówione zostaną aspekty techniczne wykonania takich instalacji oraz warunki uczestnictwa w programie.


Miejsce spotkania:
Wtorek, 23.07.2019 r., godzina 19:00 
Sala Widowiskowa Centrum Kultury Izabelin

 

  • Spotkanie informacyjne

Wykaszanie chwastów i traw na gruntach własnych - Apel do Mieszkańców Gminy Izabelin

APEL

do Mieszkańców Gminy Izabelin

o wykaszanie chwastów i traw na gruntach własnych

 

Przypominamy o dobrej praktyce (obowiązku) wykaszania chwastów i traw na gruntach własnych oraz utrzymania w prawidłowym stanie drzew i krzewów, szczególnie tych przerastających przez ogrodzenia na drogi i chodniki. Zaniedbane działki są siedliskiem patogenów, szkodników glebowych, komarów, gryzoni i ślimaków stanowiąc zagrożenie dla upraw rolniczych, ogrodowych i dla nas samych. Dodatkowo - w okresach suszy - zarośnięte działki zwiększają zagrożenie pożarami.

Wysiew chwastów z zaniedbanych działek stanowi znaczną uciążliwość dla użytkowników sąsiednich terenów, których naraża się na większe koszty związane z dodatkową pielęgnacją swoich upraw lub ogrodów. Likwidację chwastów należy prowadzić systematycznie. Konieczność podejmowania takich działań wynika z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2013 poz. 1205 ze zm.).

Przypominamy o bezwzględnym zakazie wypalania traw, gdyż działania takie powodują niszczenie środowiska naturalnego i życia biologicznego oraz zagrażają bezpieczeństwu ludzi i mienia.

 

 

Dbajmy wszyscy o bezpieczeństwo i estetyczny wygląd naszej Gminy!

Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska przedstawia raport wojewódzki za rok 2018 "Roczna Ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim".

Stan środowiska w Polsce w 2018 r.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska przedstawia „Stan środowiska w Polsce Raport 2018 ”,

Opracowanie jest również udostępnione w formie elektronicznej na stronie internetowej Inspektoratu pod adresem: www.gios.gov.pl/pl/ w zakładce STAN ŚRODOWISKA wraz z raportami z lat ubiegłych.

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z 17 grudnia 2018 r. Raport „Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2017 roku”

„Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2017 roku” to kolejne opracowanie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie udostępnione w formie elektronicznej na stronie internetowej Inspektoratu pod adresem: www.wios.warszawa.pl w zakładce PUBLIKACJE.

Przedstawione zostały w nim oceny podsumowujące wyniki badań i pomiarów wykonanych w 2017 roku w ramach państwowego monitoringu środowiska (PMŚ) w zakresie następujących komponentów: jakości powietrza, jakości wód, hałasu, pól elektromagnetycznych. W publikacji przedstawiono także informacje o gospodarce odpadami w województwie mazowieckim oraz o oddziaływaniu różnych źródeł emisji na poszczególne elementy środowiska. Wiarygodna diagnoza stanu środowiska oraz świadomość przyczyn i skutków zmian w nim zachodzących, pozwoli zapobiegać degradacji środowiska oraz podejmować racjonalne działania w celu poprawy lub utrzymania standardów jego jakości.

Należy podkreślić, że badania stanu środowiska prowadzone w ramach państwowego monitoringu środowiska mogły być realizowane w wymaganym zakresie dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Raport „Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2017 r.” kierujemy do wszystkich, których interesuje stan środowiska, mając nadzieję, że spełni on rolę edukacyjną i wzbogaci wiedzę o tym zagadnieniu i problemach z nim związanych.

  • raport
    Raport_o_stanie_srodowiska_w_wojewodztwie_mazowieckim_w_2017_roku

Nowe taryfy za wodę i ścieki

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 24e Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków informuję, że od dnia 20 grudnia 2018 wchodzą w życie nowe taryfy. Wniosek o zatwierdzenie  taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków został złożony przez Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” 12-go marca bieżącego roku. W  dniu 8 grudnia 2018 Prezes Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydał decyzję o zatwierdzeniu wniosku.

 

Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej - obowiązek składania oświadczeń

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1722), która weszła w życie z dniem 20 września 2018 r., wprowadziła obowiązek składania wójtowi oświadczeń przez podmioty obwiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne w celu ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Dopłaty do wymiany pieców dla mieszkańców Gminy Izabelin

Każdy z nas ma świadomość jak ważna jest troska o środowisko i zdrowie. W ubiegłym roku rada naszej gminy – mając na uwadze potrzebę zmniejszenia poziomu zanieczyszczeń powietrza - przyjęła uchwałę o wdrożeniu programu wsparcia procesu wymiany starych nieekologicznych pieców na paliwa stałe klasy niższej od 4 na nowoczesne kotły gazowe, pompy woda-powietrze czy piece elektryczne.

Jak wybrać dobrej jakości paliwo stałe i dbać o nasze zdrowie oraz środowisko

Rozpoczął się sezon grzewczy w związku z czym przypominamy osobom, które nie zdążyły wymienić pieców opalanych paliwami stałymi na piece gazowe lub inne ekologiczne i nadal używają starego typu pieców na  paliwa stałe (zazwyczaj węgla), iż od 1 lipca br. mogą nabywać i spalać w instalacjach domowych wyłącznie opał dobrej jakości.

Rusza rządowy program termomodernizacji budynków „Czyste powietrze”

W dniu 11 września o godzinie 16:00 w Sali koncertowej Centrum Kultury Izabelin przy ul. Matejki 21 odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie rządowego programu priorytetowego „Czyste powietrze” organizowane przez Ministerstwo Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jakość powietrza w Polsce w raportach NIK

NIK opublikował raport z badań jakości powietrza w Polsce. Nie może napawać on mieszkańców miast optymizmem. Zdecydowanie lepiej jednak zamieszkiwać w małych gminach, takich jak Izabelin, gdzie jakość powietrza jest zdecydowanie lepsza (na poziomie 50%-60% dopuszczalnych norm krajowych i europejskich).

Zaproszenie na spotkanie informacyjne w sprawie programu rządowego „Czyste powietrze”

W dniu 11 września o godzinie 16:00 w Sali koncertowej Centrum Kultury Izabelin przy ul. Matejki 21 odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie rządowego programu priorytetowego „Czyste powietrze” organizowane przez Ministerstwo Środowiska. W ramach programu rząd zamierza w latach 2018-2029 przeznaczyć 103 mld zł poprawę jakości powietrza w Polsce.

Seminarium szkoleniowe pod nazwą „Obowiązki właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców obiektów zawierających azbest – inwentaryzacja, demontaż, unieszkodliwienie”

Spotkanie odbędzie się w dniu 19 września 2018 r., w godzinach 10:00-14:00.

Nie karm smogu, wybieraj opał dobrej jakości!

Pamiętaj, czyste powietrze zależy od Twoich wyborów!

Zanieczyszczenia średniodobowe PM10 w gminie Izabelin w sezonie grzewczym 2017/2018

Większość mieszkańców naszej gminy jest świadoma faktu, iż od czasu do czasu w sezonie grzewczym  występują problemy z nadmiernym lokalnym zanieczyszczeniem powietrza, które czasami – w zależności od warunków atmosferycznych – może przybierać postać smogu.

Mieszkańcy Truskawia chcą rozwiązać problem niekontrolowanego podnoszenia gruntów

W dniu 25 maja 2018r. o godz. 18:00 w Sali 124 Centrum Kultury Izabelin odbyło się spotkanie mieszkańców gminy Izabelin posiadających działki znajdujące się w Truskawiu pomiędzy ulicami Lisią, Łosią, Bobrową i Borzęcińską.

Bezpieczne palenie ognisk

Wraz z wiosną rozpoczął się sezon na rozpalanie ognisk oraz korzystanie z grilli, które to mogą stać się zagrożeniem pożarowym lub powodem mandatu. Oto kilka informacji, które powinny wyjaśnić kwestie bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z ognia.

Mieszkańcy Mościsk Zachodnich chcą rozwiązać problem niekontrolowanego podnoszenia gruntów

W dniu 26 kwietnia 2018r. o godz. 18:00 w Sali 124 Centrum Kultury Izabelin odbyło się spotkanie mieszkańców gminy Izabelin posiadających działki znajdujące się w Mościskach pomiędzy ulicami W. Sikorskiego, 3 Maja, Żołędziową oraz granicą gminy na styku z gminą Stare Babice.

Izabelin Bez Smogu – Zielone Płuca Warszawy

Zachęcamy do oddawania głosów w konkursie Tesco na lokalny projekt Aktywistów Izabelińskiego Alarmu Smogowego.

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Z dniem 1 stycznia 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne (Dz. U. 2017, poz. 1566), która wprowadza nowe zasady ustalania opłat za usługi wodne. Obowiązek ustalenia opłat za usługę wodną, o której mowa w art. 269 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy tj. opłaty za „zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej” został nałożony na organ wykonawczy gminy. 

Złóż wniosek i oddaj azbest za darmo w 2018 r.

Ruszył nabór wniosków na odbiór i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w 2018 r.

Informacja dla mieszkańców o sytuacji w zakresie wdrażania gminnego programu wsparcia wymiany kotłów CO oraz zrealizowanych i planowanych działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza w gminie Izabelin

Rada Gminy Izabelin w dniu 13 grudnia 2017 r. podjęła uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Izabelin na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie powietrza, polegającej na trwałej  zmianie ogrzewania na proekologiczne, obecnie prowadzony jest nabór wniosków.

Interpretacja wskazań czujników jakości powietrza w Gminie Izabelin

W związku z pytaniami Mieszkańców dotyczącymi wskazań czujników w gminie Izabelin i ich interpretacji informujemy, iż na stronie aplikacji prezentującej odczyty z czujnika gminnego umieszczonego na dachu CKI została zastosowana Skala Jakości Powietrza opracowana przez GIOŚ odnosząca się do poszczególnych normowanych w Polsce parametrów. Przy opracowywaniu Skali Jakości Powietrza uwzględniono określone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U z 2012 r., poz. 1031), które dostępne są na stronie prezentującej dane z czujnika pod adresem : https://sojp.wios.warszawa.pl/skala-jakosci-powietrza). 

Informacja o stanowisku Urzędu Gminy Izabelin wobec wniosków z debaty smogowej

W dniu 9 stycznia 2018r w sali widowiskowej Centrum Kultury Izabelin odbyła się gminna debata na temat smogu zorganizowana przez Urząd Gminy izabelin przy współudziale Stowarzyszenia DziałajMY!

Gminny Program Wymiany Pieców

Zapraszamy mieszkańców gminy Izabelin do składania wniosków o udzielenie dotacji w gminnym programie wymiany pieców. Wnioski będą przyjmowane do dnia 31.08.2018 r. 

Złóż wniosek i oddaj azbest za darmo w 2018 r.

Ruszył nabór wniosków na odbiór i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w 2018 r.

Sprawozdanie z Izabelińskiej debaty w sprawie smogu - 9 stycznia 2018 r.

Program spotkania:

Jak powstaje SMOG i jak z nim walczyć - Piotr Siergiej i Jakub Jędrak, Polski i Krakowski Alarm Smogowy – 45 minut
Informacja o sytuacji w gminie Izabelin – Ryszard Haczek, Zastępca Wójta – 15 minut
Debata  prowadzona przez Polski Alarm Smogowy – 30 minut
Informacja o założeniach gminnego programu wymiany kotłów – Patryk Olszówka , Wydział Gospodarki Przestrzennej – 30 minut

Izabelińska akcja na rzecz czystego powietrza!

W naszej zielonej gminie od czasu do czasu w sezonie grzewczym pojawia się niestety smog. Zanieczyszczenie powietrza jest jednak w miesiącach zimowych emitowane codziennie. Często, zwłaszcza  w godzinach popołudniowych 17.00 - 22.00 możesz wyczuwać w powietrzu, którym oddychasz, nadmierną ilość dymu z sąsiednich kominów.

Informacja KPN – planowany pozysk i sprzedaż drewna w 2018 r.

Dyrekcja Kampinoskiego Parku Narodowego informuje niniejszym, że w 2018 roku planuje pozyskać i sprzedać nabywcom hurtowym oraz w sprzedaży detalicznej w wyniku cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych w drzewostanach Parku drewno iglaste i liściaste.

Dbając o czyste powietrze dbamy o swoje zdrowie

Powietrze, obok gleby i wody, jest jednym z trzech podstawowych elementów środowiska przyrodniczego. Mieszkamy w bezpośredniej bliskości KPN i cieszymy się na ogół dobrą jakością powietrza. Jednakże wraz z rozpoczęciem się sezonu grzewczego w naszej gminie – zwłaszcza w godzinach 18.00 - 22.00 - zaczynamy odczuwać istotne pogorszenie się jakości powietrza, którym oddychamy. I to niezależnie od tego czy jesteśmy na zewnątrz czy wewnątrz budynku.

Raporty WIOS o stanie powietrza i środowiska w województwie mazowieckim

Raporty WIOS o stanie powietrza i środowiska w województwie mazowieckim

Paląc śmieci - płacisz swoim zdrowiem!!!

Wraz ze spadkiem temperatur na zewnątrz rozpoczęliśmy sezon grzewczy w naszych domach. Dobrze jest pamiętać przy tej okazji o kilku ważnych zasadach, które pomogą nam zadbać o nasze środowisko i nasze zdrowie.

USUWANIE DRZEW - nowe zasady obowiązujące od 17 czerwca 2017 r.

Stacja meteorologiczna na dachu Centrum Kultury Izabelin

Mając na uwadze liczne zapytania mieszkańców oraz chęć posiadania informacji na temat jakości powietrza w gminie Izabelin, dnia 12 kwietnia 2017 roku Urząd Gminy Izabelin uruchomił własną stację meteorologiczną monitorującą stan oraz jakość powietrza.

Informacje dotyczące usuwania drzew i krzewów zgodnie z przepisami obowiązującymi od 01.01.2017 r.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. 2016 poz. 2249). Wprowadza ona m. in. ważne zmiany w systemie przepisów regulujących usuwanie drzew i krzewów.

Informacja Kampinoskiego Parku Narodowego dotycząca wycinki drzew na terenie parku

Informacja dla właścicieli lasów prywatnych z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego dotycząca wycinki drzew z lasów

Starosta Warszawski Zachodni informuje, że przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku znoszące niektóre ograniczenia dla właścicieli nieruchomości prywatnych w zakresie usuwania drzew i krzewów rosnących na ich działce nie dotyczą drzew w lasach.

Kampinoski Park Narodowy – informacja dotycząca zezwoleń na usunięcie drzewa lub krzewu na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego

Pismo z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie dot. nowelizacji ustawy ochronie przyrody oraz ustawy o lasach z dnia 16 grudnia 2016 r

drukuj (Pismo z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie dot. nowelizacji ustawy ochronie przyrody oraz ustawy o lasach z dnia 16 grudnia 2016 r)

Nabór zgłoszeń do programu modernizacji kotłowni - dofinansowanie wymiany pieców

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór do programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”. W ramach programu jednostki samorządu terytorialnego mogą wystąpić w imieniu mieszkańców o pomoc finansową w formie dotacji.

Informacja na temat stanu powietrza na terenie Gminy Izabelin

Na podstawie artykułu 88 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 627 z późn. zm.) w ramach państwowego monitoringu środowiska dokonuje się oceny jakości powietrza. Natomiast zgodnie z art. 89 ww. ustawy wojewódzki inspektor ochrony środowiska co roku dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu.

Wyniki pomiarów jakości powietrza


Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2015 roku


Uwaga! Afrykański Pomór Świń!

Zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń - dotyczy to Ciebie i Twoich zwierząt domowych.

Kultura Segregacji – wchodzisz czy wypadasz? Już 11 Maja Dzień bez Śmiecenia!

Barszcz Sosnowskiego rozpoznawanie i pierwsza pomoc


Dzikie zwierzęta nie potrzebują naszej pomocy


Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019


Paląc śmieci - płacisz swoim zdrowiem!!!


[KOPIA] Spotkanie z ekspertem

W dniu 24 września w godz. 9:00 - 12:00, na Ryneczku po sąsiedzku, spotkać się będzie można z naszym ekspertem, który odpowie na pytania dotyczące zbierania wód opadowych, kompostowania i sadzenia gatunków roślin rodzimych.

Dla chętnych będzie również możliwość zakupu zbiornika do zbierania wód opadowych lub / i zlecenia wykonania instalacji zbierającej wody opadowe.

Przypominamy, że w ramach gminnej dotacji można otrzymać dofinansowanie w wysokości 50% do zakupu zbiornika lub budowy instalacji. 

Więcej informacji uzyskać można tu: https://www.gmina.izabelin.pl/322,krople-zbieram-ziemie-wspieram?tresc=5918 

Wystarczy złożyć wniosek i podpisać umowę.

Zapraszamy!!!

drukuj ([KOPIA] Spotkanie z ekspertem)

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer