Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Informacja o stanowisku Urzędu Gminy Izabelin wobec wniosków z debaty smogowej

Szanowni Mieszkańcy,

W dniu 9 stycznia 2018r w sali widowiskowej Centrum Kultury Izabelin odbyła się gminna debata na temat smogu zorganizowana przez Urząd Gminy izabelin przy współudziale Stowarzyszenia DziałajMY! Podczas konferencji zostały przedstawione przez gości z Polskiego Alarmu Smogowego podstawowe informacje na temat smogu i przyczyn jego powstawania oraz sposobów postępowania w warunkach zwiększonego zanieczyszczenia powietrz, jak i redukcji zanieczyszczeń powietrza. Przedstawiona została także ocena sytuacji w gminie Izabelin na podstawie oficjalnych raportów wyspecjalizowanych w badaniu jakości powietrza instytucji państwowych i instytutów badawczych.  W świetle tych raportów sytuacja w gminie Izabelin w zakresie jakości powietrza jest dobra. Kilka do kilkunastu razy w roku występuje przekroczenie średniodobowych norm zanieczyszczeń powietrza w zakresie PM10 (50 µg/m3) czy PM2,5 (25 µg/m3 ),  ale nie był w minionych latach przekraczany krajowy średniodobowy poziom informacyjny 200 µg/m3 dla PM10. W 2017r. decyzją sejmiku województwa mazowieckiego został ustanowiony dla województwa mazowieckiego obniżony poziom informacyjny o zanieczyszczeniach powietrza. Zgodnie z tą uchwałą wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wydaje ostrzeżenie o zanieczyszczeniach dla mieszkańców, gdy 8-godzinna średnia krocząca pomiaru pyłu PM10 obliczana w godzinach  6-22 na co najmniej dwóch stacjach pomiarów jakości powietrza  w województwie mazowieckim przekracza 80 µg/m3 dla PM10. W wyniku obniżenia progu informacyjnego do UG Izabelin wpłynęła w dniu 9 stycznia 2018r. informacja o przekroczeniu tego progu, o czym poinformowano również uczestników debaty. Uczestnicy debaty zostali poinformowani także o działaniach jakie podjęła gmina celem poprawy jakości powietrza w minionych latach. Kluczowym – i niedocenianym przez wielu uczestników debaty – było wprowadzenie w 2012 r. przez gminę Izabelin – i to jako pierwszą w Polsce -  systemowego odbioru odpadów co praktycznie wyeliminowało zjawisko spalania odpadów w naszej gminie. Inne działania to akcje informacyjne o szkodliwości spalania odpadów, budowa drogi transportu niskoemisyjnego (ścieżka rowerowa), umieszczenie w marcu 2017 r. urządzenia wielofunkcyjnego na dachu CKI na wysokości ok. 13 metrów celem uzyskania reprezentatywnej dla centrum gminy informacji o poziomie zanieczyszczeń pyłami PM10 i PM2,5, przyjęcie przez Radę Gminy gminnego programu wsparcia wymiany kotłów i pieców CO klasy niższej od 3 oraz prowadzenie negocjacji z UM Warszawa i jej jednostkami celem przebudowy skrzyżowania w Mościskach, wprowadzenia 1 strefy biletowej na terenie całej gminy w 2019 roku oraz niskoemisyjnych lub bezemisyjnych autobusów elektrycznych. Już w styczniu została przez UGI uruchomiona Izabelińska akcja na rzecz czystego powietrza (Żółta kartka), dzięki której mieszkańcy mogli poznać przyczyny powstawania nadmiernego zadymienia oraz poinformować swoich sąsiadów – bez narażania się na pogorszenie relacji z nimi – o istniejącym problemie. Za główne przyczyny nadmiernego zadymienia w gminie uważamy korzystanie z niskiej jakości paliw stałych oraz przestarzałe kotły i piece CO w gospodarstwach domowych, kominków bez zamkniętych komór spalania i elektrofiltrów,  spalanie większych ilości paliwa niż potrzebne ze względu na niską szczelność termiczną starszych budynków, niewłaściwe nawyki przy rozpalaniu i utrzymaniu ognia w piecach i kotłach CO oraz utrzymywanie temperatury w pomieszczeniach powyżej 21 stopni Celsjusza. Problem spalania odpadów jest marginalny. UGI przygotował także „Poradnik ekologicznego ogrzewania budynków mieszkalnych” zawierający porady mające na cele zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, które dotyczą praktycznie wszystkich mieszkańców naszej gminy – zarówno mających stare kotły i piece CO, kominki, jak i nowoczesne kondensacyjne piece gazowe – gdyż w każdym procesie spalania paliw i uzyskiwania ciepła generowane są zanieczyszczenia powietrza.

W wyniku debaty zostały przedstawione przez jej uczestników wnioski, wobec których Urząd Gminy zajął w załączonym dokumencie stanowisko. 

Pomimo, że w ocenie UGI i dostawcy czujnika – o czym jest mowa także w załączonych odpowiedziach na wnioski z debaty - nie istnieje konieczność relokacji czujnika gminnego na niższą wysokość - czego domaga się pewna grupka mieszkańców  - ponieważ:

  • różnice odczytów zanieczyszczeń powietrza na tych wysokościach są marginalne
  • zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystego powietrza dla Europy wyższe usytuowanie czujnika niż 8 metrów nad poziomem gruntu może być również właściwe, jeżeli stacja jest reprezentatywne dla większego obszaru,
  • wykonane w grudniu 2017r. dodatkowe porównanie pomiarów czujnika gminnego z homologowanym czujnikiem Polskiego Alarmu Smogowego wykazało poprawność odczytów czujnika gminnego 

uzgodnione w wyniku rozmów z dostawcą zostało, iż najpóźniej przed kolejnym sezonem grzewczym gminny czujnik jakości powietrza zostanie usytuowany na niższej wysokości (nie przekraczającej 4 metrów). 

Pragniemy zarazem poinformować, iż w marcu b.r. przystąpimy do konsultacji społecznych gminnego Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w ramach którego zaprezentujemy gminną listę działań mających na celu poprawę jakości powietrza na lata 2018-2020. Zapraszamy do uczestnictwa. Dodatkowo w marcu b.r. pojawią się konkursy wojewódzkie w ramach których właściciele budynków mieszkalnych będą mogli uzyskać środki na termomodernizację budynków i wymianę starych kotłów i pieców CO. O szczegółach tych nowych programów będziemy wkrótce informować.


Ryszard Haczek
Zastępca Wójta Gminy Izabelin

drukuj (Informacja o stanowisku Urzędu Gminy Izabelin wobec wniosków z debaty smogowej)

Gminny Program Wymiany Pieców

Zapraszamy mieszkańców gminy Izabelin do składania wniosków o udzielenie dotacji w gminnym programie wymiany pieców. Wnioski będą przyjmowane do dnia 31.08.2018 r. 

Złóż wniosek i oddaj azbest za darmo w 2018 r.

Ruszył nabór wniosków na odbiór i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w 2018 r.

Mieszkańcy gminy, którzy mają na swojej posesji zeskładowane odpady niebezpieczne zawierające azbest, mogą składać w Urzędzie Gminy wnioski o sfinansowanie odbioru (pakowanie i załadunek), transportu i utylizacji(unieszkodliwiania) tychże odpadów.

Wnioski, które wpłyną do Urzędu są weryfikowane, a po weryfikacji przekazywane do realizacji firmie wyłonionej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Gmina nie finansuje demontażu pokryć dachowych.

W 2017 r. w ramach prowadzonej akcji na koszt gminy unieszkodliwiono 59 ton odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska, Urząd Gminy Izabelin, pokój nr 3 w godzinach: pon. 9.00-18.00, wt.- pt. 8.00 - 16.00, tel. (22) 722-89-31.
 

drukuj (Złóż wniosek i oddaj azbest za darmo w 2018 r.)

Sprawozdanie z Izabelińskiej debaty w sprawie smogu - 9 stycznia 2018 r.

Program spotkania:

Jak powstaje SMOG i jak z nim walczyć - Piotr Siergiej i Jakub Jędrak, Polski i Krakowski Alarm Smogowy – 45 minut
Informacja o sytuacji w gminie Izabelin – Ryszard Haczek, Zastępca Wójta – 15 minut
Debata  prowadzona przez Polski Alarm Smogowy – 30 minut
Informacja o założeniach gminnego programu wymiany kotłów – Patryk Olszówka , Wydział Gospodarki Przestrzennej – 30 minut

Izabelińska akcja na rzecz czystego powietrza!

W naszej zielonej gminie od czasu do czasu w sezonie grzewczym pojawia się niestety smog. Zanieczyszczenie powietrza jest jednak w miesiącach zimowych emitowane codziennie. Często, zwłaszcza  w godzinach popołudniowych 17.00 - 22.00 możesz wyczuwać w powietrzu, którym oddychasz, nadmierną ilość dymu z sąsiednich kominów.

Informacja KPN – planowany pozysk i sprzedaż drewna w 2018 r.

Dyrekcja Kampinoskiego Parku Narodowego informuje niniejszym, że w 2018 roku planuje pozyskać i sprzedać nabywcom hurtowym oraz w sprzedaży detalicznej w wyniku cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych w drzewostanach Parku drewno iglaste i liściaste.

Dbając o czyste powietrze dbamy o swoje zdrowie

Powietrze, obok gleby i wody, jest jednym z trzech podstawowych elementów środowiska przyrodniczego. Mieszkamy w bezpośredniej bliskości KPN i cieszymy się na ogół dobrą jakością powietrza. Jednakże wraz z rozpoczęciem się sezonu grzewczego w naszej gminie – zwłaszcza w godzinach 18.00 - 22.00 - zaczynamy odczuwać istotne pogorszenie się jakości powietrza, którym oddychamy. I to niezależnie od tego czy jesteśmy na zewnątrz czy wewnątrz budynku.

Raporty WIOS o stanie powietrza i środowiska w województwie mazowieckim

Raporty WIOS o stanie powietrza i środowiska w województwie mazowieckim

Paląc śmieci - płacisz swoim zdrowiem!!!

Wraz ze spadkiem temperatur na zewnątrz rozpoczęliśmy sezon grzewczy w naszych domach. Dobrze jest pamiętać przy tej okazji o kilku ważnych zasadach, które pomogą nam zadbać o nasze środowisko i nasze zdrowie.

USUWANIE DRZEW - nowe zasady obowiązujące od 17 czerwca 2017 r.

Stacja meteorologiczna na dachu Centrum Kultury Izabelin

Mając na uwadze liczne zapytania mieszkańców oraz chęć posiadania informacji na temat jakości powietrza w gminie Izabelin, dnia 12 kwietnia 2017 roku Urząd Gminy Izabelin uruchomił własną stację meteorologiczną monitorującą stan oraz jakość powietrza.

Informacje dotyczące usuwania drzew i krzewów zgodnie z przepisami obowiązującymi od 01.01.2017 r.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. 2016 poz. 2249). Wprowadza ona m. in. ważne zmiany w systemie przepisów regulujących usuwanie drzew i krzewów.

Informacja Kampinoskiego Parku Narodowego dotycząca wycinki drzew na terenie parku

Informacja dla właścicieli lasów prywatnych z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego dotycząca wycinki drzew z lasów

Starosta Warszawski Zachodni informuje, że przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku znoszące niektóre ograniczenia dla właścicieli nieruchomości prywatnych w zakresie usuwania drzew i krzewów rosnących na ich działce nie dotyczą drzew w lasach.

Kampinoski Park Narodowy – informacja dotycząca zezwoleń na usunięcie drzewa lub krzewu na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego

Pismo z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie dot. nowelizacji ustawy ochronie przyrody oraz ustawy o lasach z dnia 16 grudnia 2016 r

drukuj (Pismo z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie dot. nowelizacji ustawy ochronie przyrody oraz ustawy o lasach z dnia 16 grudnia 2016 r)

Nabór zgłoszeń do programu modernizacji kotłowni - dofinansowanie wymiany pieców

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór do programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”. W ramach programu jednostki samorządu terytorialnego mogą wystąpić w imieniu mieszkańców o pomoc finansową w formie dotacji.

Informacja na temat stanu powietrza na terenie Gminy Izabelin

Na podstawie artykułu 88 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 627 z późn. zm.) w ramach państwowego monitoringu środowiska dokonuje się oceny jakości powietrza. Natomiast zgodnie z art. 89 ww. ustawy wojewódzki inspektor ochrony środowiska co roku dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu.

Wyniki pomiarów jakości powietrza


Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2015 roku


Uwaga! Afrykański Pomór Świń!

Zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń - dotyczy to Ciebie i Twoich zwierząt domowych.

Kultura Segregacji – wchodzisz czy wypadasz? Już 11 Maja Dzień bez Śmiecenia!

Barszcz Sosnowskiego rozpoznawanie i pierwsza pomoc


Dzikie zwierzęta nie potrzebują naszej pomocy


Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019


Paląc śmieci - płacisz swoim zdrowiem!!!


Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.