Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

USUWANIE DRZEW - nowe zasady obowiązujące od 17 czerwca 2017 r.

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2017 r. poz. 1074), która weszła w życie 17 czerwca 2017 r., wprowadziła m.in. obowiązek zgłaszania zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości, na których rosną drzewa i które zamierzają je usunąć na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Procedura, o której mowa wyżej zawarta jest w zmienionym art. 83f ust. 4 - 20 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 83f  ust. 4 ustawy o ochronie przyrody zgłoszenia dokonuje właściciel nieruchomości do organu, o którym mowa w art. 83a ust.1 w/w ustawy (wójt, burmistrz, prezydent miasta), jeśli obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:

1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenia zamiaru usunięcia lub wydania zezwolenia na usunięcie nie wymagają drzewa lub krzewy owocowe, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni (art. 83f ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie przyrody).
 

Zgłoszenie musi zawierać:

  • imię i nazwisko wnioskodawcy,
  • oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
  • rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin w celu ustalenia:

  • nazwy gatunku drzewa,
  • obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

a) posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.

 

W terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin organ może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Zgodnie z art. 83f ust. 11 ustawy o ochronie przyrody - za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej albo dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.

Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin.

Organ może, przed upływem 14-dniowego terminu, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu na wniosek dokonującego zgłoszenia. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa. Za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł ( art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz zał. cz. II pkt 21 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. z 2016r. poz. 1827 z późn. zm.). Zwolnienia od opłaty skarbowej określa art. 7 ww. ustawy. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Wójt Gminy Izabelin.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin konieczne będzie ponowne dokonanie zgłoszenia (art. 83 ust. 13 ustawy o ochronie przyrody).

Osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości, z której drzewo jest usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej powinny zapoznać się z nowym przepisem – art. 83f ust.17 ustawy o ochronie przyrody, mówiącym o tym, że:

jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.


Za usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu organu i bez zezwolenia, lub usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia, lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną (art. 88 ust.1 ustawy o ochronie przyrody).

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2017 r. poz. 1074): http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1074/1

drukujdrukuj

Stacja meteorologiczna na dachu Centrum Kultury Izabelin

Mając na uwadze liczne zapytania mieszkańców oraz chęć posiadania informacji na temat jakości powietrza w gminie Izabelin, dnia 12 kwietnia 2017 roku Urząd Gminy Izabelin uruchomił własną stację meteorologiczną monitorującą stan oraz jakość powietrza.

Informacje dotyczące usuwania drzew i krzewów zgodnie z przepisami obowiązującymi od 01.01.2017 r.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. 2016 poz. 2249). Wprowadza ona m. in. ważne zmiany w systemie przepisów regulujących usuwanie drzew i krzewów.

Informacja Kampinoskiego Parku Narodowego dotycząca wycinki drzew na terenie parku

Informacja dla właścicieli lasów prywatnych z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego dotycząca wycinki drzew z lasów

Starosta Warszawski Zachodni informuje, że przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku znoszące niektóre ograniczenia dla właścicieli nieruchomości prywatnych w zakresie usuwania drzew i krzewów rosnących na ich działce nie dotyczą drzew w lasach.

Kampinoski Park Narodowy – informacja dotycząca zezwoleń na usunięcie drzewa lub krzewu na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego

drukujdrukuj

Komunikat dotyczący opłat i sprawozdań środowiskowych


drukujdrukuj

Pismo z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie dot. nowelizacji ustawy ochronie przyrody oraz ustawy o lasach z dnia 16 grudnia 2016 r

drukujdrukuj

drukujdrukuj

Nabór zgłoszeń do programu modernizacji kotłowni - dofinansowanie wymiany pieców

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór do programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”. W ramach programu jednostki samorządu terytorialnego mogą wystąpić w imieniu mieszkańców o pomoc finansową w formie dotacji.

Informacja na temat stanu powietrza na terenie Gminy Izabelin

Na podstawie artykułu 88 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 627 z późn. zm.) w ramach państwowego monitoringu środowiska dokonuje się oceny jakości powietrza. Natomiast zgodnie z art. 89 ww. ustawy wojewódzki inspektor ochrony środowiska co roku dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu.

Wyniki pomiarów jakości powietrza


Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2015 roku


UWAGA! Wirus Grypy Ptaków (HPAI)


drukujdrukuj

Uwaga! Afrykański Pomór Świń!

Zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń - dotyczy to Ciebie i Twoich zwierząt domowych.

XIV edycja Konkursu Ekologicznego „Czystym powietrzem oddychajmy, śmieci nie spalajmy”


drukujdrukuj

XXI edycja konkursu ekologicznego „Co w Puszczy Piszczy?”


drukujdrukuj

Kultura Segregacji – wchodzisz czy wypadasz? Już 11 Maja Dzień bez Śmiecenia!

Barszcz Sosnowskiego rozpoznawanie i pierwsza pomoc


Informacja dotycząca rozpalania ognisk

drukujdrukuj

Dzikie zwierzęta nie potrzebują naszej pomocy


Komunikat dotyczący opłat środowiskowych


drukujdrukuj

PRZYCINKA DRZEW I KRZEWÓW WCHODZĄCYCH W KOLIZJĘ Z NAPOWIETRZNYMI LINIIAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI ORAZ PRZERASTAJĄCYCH OGRODZENIE


drukujdrukuj

Sprzedaż drewna z Kampinoskiego Parku Narodowego


drukujdrukuj

Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2014r.


drukujdrukuj

Publikacja Fundacji alter eko - "Śmiecioradnik"


drukujdrukuj

Kampania Urzędu Lotnictwa Cywilnego "Lataj z głową"


drukujdrukuj

Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019


UWAGA !!! Barszcz Sosnowskiego


Paląc śmieci - płacisz swoim zdrowiem!!!


Listy dla Ziemi – jedna z największych inicjatyw ekologicznych w Polsce

drukujdrukuj

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Izabelin

drukujdrukuj

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Izabelin

drukujdrukuj

Program usuwania materiałów zawierających azbest dla gminy Izabelin

drukujdrukuj

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.