Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

PRZYCINKA DRZEW I KRZEWÓW WCHODZĄCYCH W KOLIZJĘ Z NAPOWIETRZNYMI LINIIAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI ORAZ PRZERASTAJĄCYCH OGRODZENIE

W ostatnim miesiącach obserwujemy nasilającą się częstotliwość wyłączeń prądu na terenie naszej gminy, co stanowi coraz większą uciążliwość dla funkcjonowania naszych gospodarstw domowych czy przedsiębiorstw. W związku z powyższym zwróciliśmy się jako Urząd Gminy do PGE Dystrybucja SA, które jest przedsiębiorstwem energetycznym zaopatrującym naszą gminę w energię elektryczną o wyjaśnienie sytuacji.

W świetle spotkania z przedstawicielami PGE wyłączenia energii elektrycznej na terenie gminy Izabelin wynikają z 5 podstawowych powodów:

  • awarii wywołanych przez konary drzew czy krzewów wrastających w przewody energetyczne
  • planowanych wyłączeń prądu niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa prowadzenia prac przy podcinaniu drzew czy krzewów wrastających w przewody sieci napowietrznej
  • podłączania nowo wybudowanych budynków do sieci energetycznej
  • prowadzenia prac nad skablowaniem sieci napowietrznych na terenie KPN i gminy
  • prowadzenia prac konserwacyjnych sieci elektroenergetycznej.

Szczególnie dużo jest wyłączeń wywołanych przez wrastające w przewody napowietrzne konary drzew czy krzewów.

Aby zmniejszyć uciążliwość i liczbę wyłączeń dostaw energii elektrycznej jako Mieszkańcy powinniśmy zadbać prewencyjnie o to,  aby nie dopuścić do wrastania konarów drzew czy krzewów w przewody sieci napowietrznej. Zgodnie z przepisami prawa za utrzymanie zieleni na nieruchomościach prywatnych, w tym za zachowanie bezpiecznej odległości konarów drzew czy krzewów od przewodów linii elektroenergetycznych oraz od chodników dla pieszych lub dróg, odpowiedzialni są bowiem ich właściciele. To właściciel nieruchomości powinien dokonywać niezbędnych cięć sanitarnych drzew czy krzewów zanim staną się one problemem i wrosną w przewody elektryczne (czy przerosną ogrodzenie ograniczając szerokość chodnika czy drogi i stworzą dodatkowe zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu).

Jeżeli właściciel nie dopilnował wykonywania cięć sanitarnych (prewencyjnych) i konary już wrosły w  przewody sieci energetycznej przed przystąpieniem do ich cięcia musi zadbać o swe bezpieczeństwo w postaci uzgodnienia z PGE wyłączenia prądu w przewodach napowietrznej sieci energetycznej.  W tym celu - na czas wykonywanych cięć sanitarnych -  właściciel nieruchomości w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym wyłączeniem powinien skontaktować się telefonicznie z pracownikami PGE Dystrybucja tel. 22 738 23 12 lub złożyć w RE Pruszków stosowny wniosek o wyłączenie. PGE nie nalicza z tego tytułu żadnych opłat. We wniosku należy podać termin i adres pod którym planowana jest przycinka oraz w przypadku linii niskiego napięcia należy określić w miarę możliwości numer i nazwę stacji transformatorowej 15/0,4 kV, z której zasilana jest linia (i dana nieruchomość) oraz kierunek obwodu niskiego napięcia do wyłączenia.

W braku stosownych działań prewencyjnych ze strony właścicieli nieruchomości w przypadku zagrożenia porażeniowego i pożarniczego, powstałych wskutek dopuszczenia przez właściciela do bezpośredniego wrośnięcia konarów w przewody energetyczne, do akcji wkracza – zgodnie z obowiązującym prawem - przedsiębiorstwo energetyczne, ponieważ   art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012 poz. 1059 ze zm.) stanowi: Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw lub energii, magazynowaniem paliw gazowych, w tym skroplonego gazu ziemnego, skraplaniem gazu ziemnego lub regazyfikacją skroplonego gazu ziemnego, jest obowiązane utrzymywać zdolność urządzeń, instalacji i sieci do realizacji zaopatrzenia w te paliwa lub energię w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu obowiązujących wymagań jakościowych”. W przypadku wystąpienia zagrożenia porażeniowego i pożarniczego, zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, przedsiębiorstwo energetyczne jako właściciel urządzeń zobligowane jest do usunięcia występującego zagrożenia. PGE Dystrybucja S.A. oddział Warszawa prowadzi we własnym zakresie doraźną przycinkę drzew i gałęzi wrastających w linie elektroenergetyczne (np. na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego), jak również planuje, a następnie zleca wykwalifikowanej firmie zewnętrznej kompleksową wycinkę obejmująca najbardziej zadrzewione odcinki linii. Informacje o planowanych lub zleconych odcinkach sieci wskazanych do przycinki można uzyskać w Rejonie Energetycznym Pruszków. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa dokonując przycinki konarów drzew czy tzw. pogłębionych cięć technicznych koron drzew zapewniających właściwą eksploatację infrastruktury elektroenergetycznej. Jako wytwórca odpadów PGE odpowiada również za utylizację powstałych wskutek cięć odpadów zielonych. Jeśli właściciel działki ma życzenie zagospodarować odpady we własnym zakresie powinien o tym poinformować pracowników PGE.

W przypadku pilnej konieczności przeprowadzenia doraźnej przycinki gałęzi drzew wrastających w linie elektroenergetyczne mającej na celu zapobiegnięcie powstania awarii lub uszkodzenia elementów sieci zgłoszenia należy kierować do Wydziału Utrzymania Sieci w RE Pruszków tel. (22) 738 23 41 lub (22) 738 23 04.

Prace, które nie mają awaryjnego charakteru, kwalifikujące się do ujęcia w rocznych planach wycinki można zgłaszać telefonicznie lub w formie pisemnej do Rejonu Energetycznego Pruszków, tel./fax (22) 738 23 27, e-mail: re01.ow@pgedystrybucja.pl.

PGE oczekuje ze strony mieszkańców i przedsiębiorców wcześniejszego (prewencyjnego) wykonywania podcinki drzew rosnących na terenie ich nieruchomości, gdy konary są jeszcze w bezpiecznej dla przycinającego odległości od przewodów sieci napowietrznej, co spowoduje  zmniejszenie liczby awarii na sieci, a także ograniczy ilość wyłączeń niezbędnych przy przycince drzew już wrastających w przewody.

Powyższe informacje opracowano na podstawie informacji uzyskanych od PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Warszawie Rejon Energetyczny Pruszków oraz obowiązujących przepisów prawa.

drukuj (PRZYCINKA DRZEW I KRZEWÓW WCHODZĄCYCH W KOLIZJĘ Z NAPOWIETRZNYMI LINIIAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI ORAZ PRZERASTAJĄCYCH OGRODZENIE)

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.