Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Informacja dotycząca rozpalania ognisk

Wraz z wiosną rozpoczął się sezon na rozpalanie ognisk oraz korzystanie z grilli, które to mogą stać się zagrożeniem pożarowym lub powodem mandatu. Oto kilka informacji, które powinny wyjaśnić kwestie bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z ognia.

Kwestie rozniecania ognia porusza art. 30 ust 3 ustawy z dnia 21 września 1991 r.
o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z poźn. zm.)

3. W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo,
 a w szczególności:

1)   rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego;

2)   korzystania z otwartego płomienia;

3)   wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

Rozpalanie ognisk na terenach leśnych unormowane jest również przez zapisy art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu Wykroczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 1094 z poźn. zm.) który mówi, iż :

§ 3. Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

§ 5. Kto w inny sposób nieostrożnie obchodzi się z ogniem, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Zagadnienie rozpalania ognia porusza również rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. u. z 2010 r., poz. 719 z poźn. zm.). Zgodnie z § 4 ust. 1. pkt. 5 W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie następujących czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji:

 5)   rozpalanie ognia, wysypywanie gorącego popiołu i żużla lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów.

Ponadto informuję, iż spalanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów jest naruszeniem przepisów zakazu przekształcania termicznego odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Zgodnie z zapisem art. 30. ust. 1. ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) „Zakazuje się przetwarzania odpadów poza instalacjami lub urządzeniami”. Co do zasady, zgodnie z art. 155 termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie
w spełniających odpowiednie wymagania spalarniach lub współspalarniach odpadów.

Wyjątek od tej reguły został zawarty w art. 31 ust. 7 ww. ustawy który „Dopuszcza spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, chyba że są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania”. Jednakże Gmina Izabelin w ramach zorganizowanego systemu gospodarki odpadami odbiera od mieszkańców odpady ulegające biodegradacji, wobec czego przytaczane przepisy zabraniają na własnych nieruchomościach palenia pozostałości roślinnych typu skoszona trawa, gałęzie i liście.

Wszelkie zgłoszenia o naruszeniach powyższych przepisów  przyjmowane są przez Policję oraz  Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

drukuj (Informacja dotycząca rozpalania ognisk)

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.