Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Informacja na temat stanu powietrza na terenie Gminy Izabelin

Na podstawie artykułu 88 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 627 z późn. zm.) w ramach państwowego monitoringu środowiska dokonuje się oceny jakości powietrza. Natomiast zgodnie z art. 89 ww. ustawy wojewódzki inspektor ochrony środowiska co roku dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu.

            Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie w ramach wypełniania ustawowego obowiązku udostępnił dokument, w którym została przedstawiona wnikliwa analiza naszego województwa pod względem jakości powietrza: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim za rok 2015. (Ocena za rok 2016 jest
w przygotowaniu przez WIOŚ) Dokument ten został opracowany na podstawie pomiarów ze stacji meteorologicznych oraz stacji manualnych i automatycznych monitorujących stan jakości powietrza na terenie naszego województwa. Dane te zostały zebrane, zweryfikowane (weryfikacja techniczna i merytoryczna) oraz przeanalizowane, dodatkowo posłużono się także modelowaniem matematycznym. Wynikiem tych działań jest m.in. określenie zmian stężeń 12 badanych substancji oraz stworzenie map obrazujących przestrzenne rozkłady stężeń zanieczyszczeń.

            W opracowaniu uwzględniono także gminę Izabelin, gdzie podano statystyki
z wyników modelowania matematycznego wartości imisji wybranych rodzajów zanieczyszczeń powietrza. Dla Gminy Izabelin dane przedstawiają się następująco:

  • liczba dni z przekroczeniem średniego dobowego stężenia PM10 50 μg/m3 - 5 dni;
  • średnioroczna wartość stężenia pyłu PM10 - 12,8 μg/m3. Poziom dopuszczalny - 40 μg/m3;
  • średnioroczna wartość stężenia pyłu PM2,5 - 11,5 μg/m3. Poziom dopuszczalny - 25 μg/m3.
  • średnioroczna wartość stężenia benzo(a)pirenu - 0,8 ng/m3. Poziom docelowy - 1 ng/m3.
  • średnioroczna wartość stężenia dwutlenku azotu NO2 - 7,1 μg/m3. Poziom dopuszczalny - 40 μg/m3.

            Integralną częścią monitoringu jest wyciąganie wniosków oraz podjęcie określonych działań na rzecz poprawy jakości powietrza na danym terenie. Mimo, iż wartości stężeń zanieczyszczeń na terenie Gminy Izabelin są bardzo niskie, to w okresie zimowym wielu mieszkańców naszej gminy jest zaniepokojonych tematem zanieczyszczeń powietrza. Spowodowane jest to lokalnymi zadymieniami, które nie mają cech smogu, ale mogą powodować przekroczenie dopuszczalnych norm gazów i pyłów. Ciągłe korzystanie mieszkańców z domowych palenisk (kominków) oraz pieców węglowych powoduje pogłębianie tego zjawiska, a używanie paliwa stałego niskiej jakości dodatkowo potęguje ilość zanieczyszczeń w powietrzu.

            Wiceprezydent m.st. Warszawy Michał Olszewski poinformował wójta gminy Izabelin Pana Witolda Malarowskiego o możliwości przystąpienia do projektu Warszawskiego Indeksu Powietrza (WIP), czyli systemu prognoz zanieczyszczeń powietrza w stolicy.  WIP ma zostać rozszerzony na przylegające gminy, w ramach projektu Virtualnego Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, z której to propozycji gmina Izabelin skorzystała. Projekt będzie realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF) ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Celem tego projektu jest stworzenie systemu zbierania i przetwarzania w czasie rzeczywistym danych dotyczących parametrów środowiskowych, tj. budowa sieci stacji badających parametry meteorologiczne (prędkość wiatru, ciśnienie, temperatura itp.) oraz jakość powietrza (PM10, PM2,5, NO2, CO, O3). Dane na temat stanu powietrza oraz o zagrożeniach będą dostępne docelowo dla mieszkańców oraz instytucji w wersji desktopowej oraz mobilnej. Dzięki uczestnictwu w projekcie Warszawskiego Indeksu Powietrza przewidujemy, że nie później niż w 2018 roku będziemy mieli na terenie gminy urządzenie zapewniające nam bieżącą informację o jakości powietrza.

            Informujemy ponadto, iż w dniu 27 stycznia Sejmik Województwa Mazowieckiego w Warszawie zamierza przystąpić do konsultacji projektu uchwały antysmogowej, po przyjęciu której zostaną umożliwione dalsze działania w zakresie ochrony powietrza przez gminy województwa mazowieckiego. Również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (WFOŚiGW) uruchomił 9 stycznia b.r. programy mające na celu zmniejszenie emisji, w tym wymianę lub modernizację kotłów centralnego ogrzewania. O szczegółach będziemy informować w najbliższym czasie, gdyż zapowiedzi rządu, sejmiku mazowieckiego i WFOŚiGW wydają się być coraz bardziej interesujące dla mieszkańców.

 

/-/ Ryszard Haczek

Zastępca Wójta

 

Załączniki:

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.