Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Nabór zgłoszeń do programu modernizacji kotłowni - dofinansowanie wymiany pieców

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór do programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”. W ramach programu jednostki samorządu terytorialnego mogą wystąpić w imieniu mieszkańców o pomoc finansową w formie dotacji.

Mieszkańcy gminy Izabelin, zainteresowani dofinansowaniem wymiany starego kotła c.o., mogą ubiegać się o uzyskanie pomocy finansowej w formie dotacji.      

Wstępne deklaracje przystąpienia do programu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 7 lutego 2017 r. w kancelarii Urzędu Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin.     

 

Cel programu:

Poprawa jakości powietrza - ograniczenie dwutlenku węgla CO², pyłów PM2,5, PM10 oraz innych zanieczyszczeń powstających w wyniku niskiej emisji zagrażających zdrowiu i życiu ludzi.

 

UWAGA:

 1. Wniosek o dofinansowanie składa gmina.
 2. Ostatecznymi odbiorcami korzyści są osoby fizyczne mieszkające na terenie gminy Izabelin.

 

Poziom dofinansowania:

Dotacja do 75 % kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 5.000 zł dla jednego beneficjenta ostatecznego tj. bezpośrednio korzystającego z przyznanej dotacji.  

 

Warunki dofinansowania :

 1. Dofinansowane zadania muszą być realizowane na terenie gminy Izabelin.
 2. Efekt rzeczowy i ekologiczny powinien zostać osiągnięty do dnia 20.10.2017 r., tj. powinien być podpisany protokół odbioru końcowego instalacji przez komisję z udziałem przedstawicieli gminy.
 3. Fundusz nie rozpatruje wniosków o dofinansowanie złożonych po zakończeniu zadania.
 4. Beneficjent Funduszu zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w tym zasady równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

 

Rodzaje przedsięwzięć kwalifikujące się do wsparcia:

 1. Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła tj. wymianie kotłowni lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą, zastąpienie pieców gazowych, olejowych lub opalanych biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu pieca na węgiel lub eko-groszek).
 2. Program nie dotyczy modernizacji źródeł ciepła w nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo np. domów letniskowych.

 

UWAGA – OGRANICZENIA:

 1. Projekt dotyczy wymiany pieca, a nie wyłącznie zakupu (trzeba mieć stary piec żeby można było go wymienić – informacja dla osób, które dopiero budują dom).
 2. Dotacja nie obejmuje montażu kotła na węgiel lub eko-groszek!
 3. W miejscu realizowanego zadania nie może być prowadzona ani zarejestrowana działalność gospodarcza. Zapis ten obowiązuje w czasie realizacji projektu oraz w okresie trwałości projektu (5 lat od jego zakończenia).
 4. Program nie dotyczy modernizacji źródeł ciepła w nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo np. domów letniskowych.

 

Zadania mieszkańca:

 1. Organizacja prac i zatrudnienie niezbędnych osób (np. hydraulika).
 2. Pokrycie kosztu zakupu pieca w części nieobjętej dotacją (tzn. 25% kosztu, bądź – w przypadku, gdy wyliczona od kosztów całkowitych wysokość dotacji (75 %) przekroczy 5 000 zł – różnicę między całkowitym kosztem zakupu źródła ciepła a kwotą 5 000 zł).
 3. Pokrycie całości kosztów związanych z robotami i montażem nowego pieca oraz utylizacją starego pieca, w tym:
 • koszt przygotowania dokumentacji technicznej stanowiącej element realizacji inwestycji,
 • demontaż starej instalacji źródła ciepła,
 • zakup i montaż nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni oraz zbiornikami na paliwo,
 • wkład kominowy,
 • roboty instalacyjne wewnątrz obiektów – modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.,
 • koszt przyłącza do sieci,
 • rozruch technologiczny instalacji i urządzeń,
 • koszt nadzoru nad realizacją inwestycji.
 1. Pokrycie kosztów związanych z corocznym przeglądem serwisowym pieców przez okres 5 lat.

 

 

Zakup kotłów realizowany będzie przez Gminę po wyborze najkorzystniejszej oferty,  o ile Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzieli dofinansowania na realizację projektu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 722 89 31, wysyłając wiadomość email na adres: p.olszowka@izabelin.pl lub osobiście w pokoju nr 3 Urzędu Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin.

 

Uwaga:

 1. Deklaracje dostarczone po terminie nie będą uwzględnione.
 2. Deklaracje niekompletne (tzn. nie w pełni wypełnione) nie będą uwzględnione.
 3. Z uwagi na warunki konkursu preferencyjnie traktowana będzie wymiana:
 1. istniejącego źródła ciepła (węglowego, gazowego lub olejowego) na kocioł opalany biomasą;
 2. następnie kotła węglowego na gazowy lub olejowy;
 3. na końcu wymiana kotła gazowego, olejowego lub opalanego biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem kotła na węgiel lub eko-groszek).

Po złożeniu ankiety:

 1. Zgłoszenia będą rozpatrywane i analizowanie – proszę czekać na kontakt z naszej strony.
 2. Z zakwalifikowanymi osobami zostanie podpisana umowa regulująca zobowiązania wynikające z dostawy kotła.
 3. Gmina rozpocznie działania zmierzające do uzyskania dofinansowania i wyboru dostawcy.

Informujemy ponadto, że w dniu 27 stycznia Sejmik Województwa Mazowieckiego w Warszawie zamierza przystąpić do konsultacji projektu uchwały antysmogowej, po przyjęciu której zostaną umożliwione dalsze działania w zakresie ochrony powietrza przez gminy województwa mazowieckiego. O szczegółach będziemy informować w najbliższym czasie, gdyż zapowiedzi rządu, sejmiku mazowieckiego i WFOŚiGW wydają się być coraz bardziej interesujące dla mieszkańców, co może skutkować ogłoszeniem jeszcze korzystniejszych programów dofinansowania w zakresie ochrony powietrza.

drukuj (Nabór zgłoszeń do programu modernizacji kotłowni - dofinansowanie wymiany pieców)

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.