Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Informacje dotyczące usuwania drzew i krzewów zgodnie z przepisami obowiązującymi od 01.01.2017 r.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. 2016 poz. 2249). Wprowadza ona m. in. ważne zmiany w systemie przepisów regulujących usuwanie drzew i krzewów.

Od 1 stycznia b.r. zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu nie jest  wymagane w przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oba warunki muszą zostać spełnione jednocześnie, żeby usunięcie mogło nastąpić bez kontroli administracyjnej. Nie jest wymagane wówczas spełnienie dodatkowych przesłanek z innych punktów art. 83f ust. 1 ustawy, takich jak obwód drzewa na wysokości 130 cm.


Od 1 stycznia br. zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów nie jest także wymagane w przypadku usuwania drzew i krzewów w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Na nieruchomościach stanowiących własność osób prawnych lub gdy usunięcie drzewa lub krzewu jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej wprowadzono zmiany dotyczące obwodów drzew, których usunięcie nie wymaga wystąpienia z wnioskiem o zgodę. Po zmianie wartości te nie mogą przekroczyć 100 cm (w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego) albo 50 cm (w przypadku pozostałych gatunków drzew). Zmiany nastąpiły też w przypadku uzyskania zezwolenia na usunięcie krzewów. Od bieżącego roku  zezwolenie takie nie jest potrzebne w przypadku usuwania krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2.

Jeżeli usuwanie konkretnego drzewa lub krzewu będzie wiązało się z zabronionym oddziaływaniem na chronione gatunki roślin, zwierząt albo grzybów, należy uzyskać zezwolenie na działania dotyczące tych gatunków, które wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska albo Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

 (Źródło:  strona internetowa Ministerstwa  Środowiska:  https://www.mos.gov.pl/srodowisko/przyroda/wycinka-drzew-i-krzewow/

Powyższe zwolnienia od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów nie odnoszą się do sytuacji drzew w lasach.

Zgodnie ze stanowiskiem Starosty Warszawskiego Zachodniego przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku znoszące niektóre ograniczenia dla właścicieli nieruchomości prywatnych w zakresie usuwania drzew i krzewów rosnących na ich  działce nie dotyczą drzew w lasach.

Wszelkie zabiegi w lasach prywatnych muszą być prowadzone zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej.  W szczególnych przypadkach możliwe jest usunięcie drzew w oparciu o decyzję na wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.

Organem, który sprawuje nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych jest starosta.  Drewno pozyskane w lasach podlega ocechowaniu przez starostę.

(Źródło: pismo Starosty Warszawskiego Zachodniego OŚ.6164.11.2017.PS z dnia 02 marca 2017 r.)

Zgodnie ze stanowiskiem Kampinoskiego Parku Narodowego utrzymany został także obowiązek uzgodnienia z dyrektorem parku narodowego zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów w granicach parków narodowych.

Po wejściu w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. 2016 poz. 2249) treść art. 83 a ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U.  2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) nie uległa zmianie i brzmi:

„Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody wydaje się po uzgodnieniu z dyrektorem parku narodowego albo regionalnym dyrektorem ochrony środowiska”.

(Źródło: pismo Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego DLzop/465/05/17 z dnia 22 lutego 2017 r.)

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.