Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Raporty WIOS o stanie powietrza i środowiska w województwie mazowieckim

Data publikacji 22.11.2017

KOMUNIKAT MWIOŚ z dnia 22.11.2017 r. Raport „Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2016 roku”

„Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2016 roku” to kolejne opracowanie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie udostępnione w formie elektronicznej na stronie internetowej Inspektoratu pod adresem: http://www.wios.warszawa.pl/pl/publikacje-wios/publikacje/1385,Stan-Srodowiska-w-wojewodztwie-mazowieckim-w-2016-roku.html

Przedstawione zostały w nim oceny podsumowujące wyniki badań i pomiarów wykonanych w 2016 roku w ramach państwowego monitoringu środowiska (PMŚ) w zakresie następujących komponentów: jakości powietrza, hałasu, pól elektromagnetycznych. W publikacji przedstawiono także informacje o gospodarce odpadami w województwie mazowieckim oraz o oddziaływaniu różnych źródeł emisji na poszczególne elementy środowiska. Wiarygodna diagnoza stanu środowiska oraz świadomość przyczyn i skutków zmian w nim zachodzących, pozwoli zapobiegać degradacji środowiska oraz podejmować racjonalne działania w celu poprawy lub utrzymania standardów jego jakości. Niniejsza publikacja nie obejmuje informacji i danych dotyczących jakości wód. Zgodnie z zapisami PMŚ, za weryfikację i scalenie wyników ocen dla obszarów dorzeczy odpowiada Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, który w terminie do 30 listopada 2017 opublikuje krajową ocenę za 2016 rok. Na tej podstawie informacje o stanie jakości wód w województwie mazowieckim zostaną wyodrębnione do osobnego opracowania.

Należy podkreślić, że badania stanu środowiska prowadzone w ramach państwowego monitoringu środowiska mogły być realizowane w wymaganym zakresie dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Raport „Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2016 r.” kierujemy do wszystkich, których interesuje stan środowiska, mając nadzieję, że spełni on rolę edukacyjną i wzbogaci wiedzę o tym zagadnieniu i problemach z nim związanych.

http://www.wios.warszawa.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/komunikaty/1386,KOMUNIKAT-MWIOS-z-dnia-22112017-r-Raport-Stan-srodowiska-w-wojewodztwie-mazowiec.html


Data publikacji 17.11.2017

Komunikat GIOŚ: Polski Indeks Jakości Powietrza a indeks europejski

Polski Indeks Jakości Powietrza a indeks europejski - stanowisko GIOŚ do artykułu pt.: "Jak Polska koloruje powietrze" w Gazecie Wyborczej.

Zarzut dotyczący przyjętych kryteriów - resort środowiska postanowił przyjąć, że powietrze "dobre" to takie, przy którym poziom pyłów sięga 60 µg/m3 podczas, gdy UE, WHO czy MABnR traktują tę wartość jako niebezpieczną - jest nieuprawniony.

Polski Indeks Jakości Powietrza prezentowany na stronach Inspekcji Ochrony Środowiska, w tym na portalu "Jakość Powietrza" GIOŚ, jest oparty o jednogodzinne wartości stężenia pyłu PM10 i PM2,5 - dla stężenia jednogodzinnego pyłu zawieszonego zarówno UE jak i WHO nie określiły stężenia  dopuszczalnego. Jednogodzinna wartość pyłu PM10 na poziomie 60 µg/m3 w praktyce nie oznacza, że przekroczony zostanie średniodobowy poziom dopuszczalny dla tego zanieczyszczenia. Polski Indeks  jest oparty na prawdopodobieństwie wystąpienia takiego zdarzenia. Natomiast Indeks zaprezentowany w dniu 16 listopada przez KE jest oparty o inną metodę liczenia stężenia pyłu PM10 i PM2,5. Wartość indeksu europejskiego dla tych zanieczyszczeń jest liczona jako średnia 24-godzinna i podaje średnie narażenie ludzi na pył PM10/PM2,5 w ciągu doby. Dla konkretnej godziny mogą to być bardzo istotne różnice. Europejski Indeks Jakości powietrza jest bowiem dużo mniej wrażliwy na dynamicznie zmieniające się warunki atmosferyczne w ciągu doby np. związane z dużymi zmianami prędkości wiatru, opadami deszczu czy śniegu, czy też zwykłą dobową cyrkulacją powietrza.

Z oceny jakości powietrza za rok 2016 wykonanej przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska wynika, że liczba osób narażonych na ponadnormatywne stężenia benzo(a)pirenu wynosi  27 342 098 co stanowi ok. 71% ludności Polski, liczba osób narażonych na ponadnormatywne stężenia pyłu zawieszonego PM10 wynosi 12 492 233 co stanowi ok. 32,5 % ludności Polski. Liczba narażonych na ponadnormatywne stężenia pyłu PM2,5 jest znacznie mniejsza (liczba osób narażonych na ponadnormatywne stężenia PM2,5 wynosi  5 680 156  co stanowi ok. 14% ludności Polski) przy czym obszary przekroczeń dla tych dwóch zanieczyszczeń w dużej mierze się pokrywają. 

Mając na uwadze dotychczasowy sposób prezentowania informacji o jakości powietrza przez Europejską Agencję Środowiska, zaprezentowane wczoraj nowe podejście KE do prezentowania informacji o jakości powietrza, a przede wszystkim nasze dwuletnie doświadczenia związane z prezentowaniem Polskiego Indeksu Jakości Powietrza - GIOŚ będzie kontynuował prace nad rozwojem systemu prezentowania informacji o jakości powietrza w Polsce.  W pracach tych będą również brane pod uwagę dotychczasowe doświadczenia poszczególnych krajów europejskich w zakresie sposobu prezentowania aktualnej informacji o jakości powietrza.

http://www.wios.warszawa.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/komunikaty/1381,Komunikat-GIOS-Polski-Indeks-Jakosci-Powietrza-a-indeks-europejski.html

Skala jakości powietrza - parametry: http://warszawa.sojp.dacsystem.pl/skala-jakosci-powietrza


Data publikacji 24.10.2017

KOMUNIKAT z dnia 23.10.2017 r. w sprawie przygotowania przez Ministerstwo Środowiska poradnika dla obywateli nt. właściwego użytkowania domowych urządzeń grzewczych.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  informuje o opublikowaniu na stronie Ministerstwa Środowiska poradnika „Czyste ciepło w moim domu z paliw stałych”. Poradnik zawiera informacje na temat źródeł zanieczyszczeń powietrza, koncentrując się głównie na sektorze bytowo-komunalnym, technik spalania, instalacji grzewczych i kominowych oraz odpowiedniej eksploatacji domowych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, głównie węgiel kamienny i drewno. Prezentuje także zalety stosowania w indywidualnym ogrzewnictwie nowoczesnych systemów pozyskiwania ciepła ze źródeł odnawialnych. Poradnik wskazuje na potrzebę ograniczania strat ciepła przez budynki poprzez termomodernizację.

Poradnik został zaprezentowany podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM. Dodatkowo, oprócz poradnika przygotowano również ulotkę oraz informator. Materiały te mają na celu zwiększenie świadomości ekologicznej w społeczeństwie w zakresie poprawy jakości powietrza.

Z poradnikiem można się zapoznać pod adresem:

https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/poradnik-czyste-cieplo-w-moim-domu-ze-spalania-paliw-stalych/

Ministerstwo Środowiska promuje również kampanię na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce „Stop Smog”,  realizowaną przez Instytut Ochrony Środowiska – PIB, która dostępna jest na portalu Facebook (https://www.facebook.com/srodowiskozyciemstopsmog/).

Na działania poprawiające jakość powietrza, m.in. na rozbudowę i modernizację sieci ciepłowniczych w miastach, resort środowiska przeznaczył także środki finansowe. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyda na ten cel, w okresie do 2020 roku, 10 mld zł.  

Ministerstwo Środowiska ocenia, że wszystkie te działania przyczynią się do znaczącej poprawy jakości powietrza w Polsce oraz zwiększą ochronę zdrowia i środowiska.

http://www.wios.warszawa.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/aktualnosci/1363,KOMUNIKAT-z-dnia-23102017-r-w-sprawie-przygotowania-przez-Ministerstwo-Srodowisk.html


Bieżące pomiary i prognoza zanieczyszczeń dla powiatu warszawskiego-zachodniego można znaleźć pod adresem : http://warszawa.sojp.dacsystem.pl/#prognoza

Prognozy te są generowane automatycznie i nie są weryfikowane przez pracowników WIOŚ w Warszawie.  
   Model generujący prognozę uwzględnia szereg różnych procesów zachodzących w środowisku (meteorologia, natężenie ruchu, emisje z przemysłu i domów ogrzewanych indywidualnie), ale nie zawsze da się je wszystkie w pełni przewidzieć. Największe znaczenie ma tutaj prognoza pogody, która nie zawsze  jest w pełni sprawdzalna.    W związku z powyższym mogą występować różnice pomiędzy wartościami prognozowanymi, a rzeczywistymi warunkami. 
    Prognoza jest publikowana jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być podstawą do żadnych czynności administracyjno-prawnych. W przypadku wystąpienia przekroczeń norm jakości powietrza odpowiedni komunikat zostanie podany przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Warszawie. 


Roczna Ocena Jakości Powietrza w województwie mazowieckim. Raport za rok 2016

http://www.wios.warszawa.pl/pl/publikacje-wios/publikacje/1295,Roczna-Ocena-Jakosci-Powietrza-w-wojewodztwie-mazowieckim-Raport-za-rok-2016.htm

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.