Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Informacja dla mieszkańców o sytuacji w zakresie wdrażania gminnego programu wsparcia wymiany kotłów CO oraz zrealizowanych i planowanych działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza w gminie Izabelin

Rada Gminy Izabelin w dniu 13 grudnia 2017 r. podjęła uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Izabelin na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie powietrza, polegającej na trwałej  zmianie ogrzewania na proekologiczne, obecnie prowadzony jest nabór wniosków. Zgodnie z tym programem do dnia 31 sierpnia 2018 r.  będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie procesu wymiany przestarzałych technologicznie kotłów na paliwa stałe klas niższych od 3 na kotły gazowe, na biomasę czy pompy ciepła lub ogrzewanie elektryczne w kwocie 5000 zł lub w wyjątkowych sytuacjach braku innych możliwości – na kotły na paliwa stałe klasy 5, zgodne z normą PN-EN 303-5:2012, które emitują 3 razy mniej pyłów niż kotły klasy 3 ( 69ug/m3) w kwocie do 3000 zł.

Na dzień 13 marca 2018r. UGI posiada 42 wnioski o dofinansowanie wymiany starych węglowych kotłów CO na kotły gazowe.

Podstawowe akty prawne normujące działania na rzecz poprawy jakości powietrza na dzień 1 marca 2018r. :

 • Uchwała 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. DZ.U.2017 poz.1690 w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe.

Zgodnie z założeniami do uchwały Sejmiku woj. mazowieckiego koszt inwestycji w zakresie poprawy jakości powietrza sięgnie od 18 do 36 mld zł, przy czym koszt wymiany pozaklasowych kotłów opalanych paliwami stałymi sięgnie 11 mld zł. Domowe piece – wg rządowych ekspertów - są odpowiedzialne za 91 proc. emisji pyłu zawieszonego PM10. W Polsce aż 1,5 mln budynków wymaga termomodernizacji, której średni koszt wynosi 50 000 zł co oznacza kwotę potencjalnych nakładów rzędu  75 mld zł. W gminie Izabelin termomodernizacji wymaga od 800 do 1000 budynków mieszkalnych. Wśród około 600 kotłów na paliwa stałe będących głównym źródłem ogrzewania budynków mieszkalnych w naszej gminie ponad połowę stanowią kotły pozaklasowe, które muszą zostać wymienione na nowoczesne kotły klasy 5, ogrzewanie elektryczne, pompy ciepła czy urządzenia wykorzystujące Odnawialne Źródła Energii (OZE) do końca 2022 r.


Dotychczasowe działania gminy Izabelin w zakresie poprawy jakości powietrza:

 • Uchwała Rady Gminy Izabelin nr VIII/59/11 z dnia 22.06.2011r w sprawie przyjęcia zasad przejęcia przez Gminę Izabelin od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zmieniona Uchwałą Rady Gminy Izabelin nr IX/64/15 z 16.09.2015 w sprawie Zasad odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gminy Izabelin”
 • Przyjęcie przez Radę Gminy „Programu ochrony środowiska dla gminy Izabelin na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” w dniu 7 września 2016 r.; 
 • Przyjęcie przez Radę Gminy „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Izabelin na lata 2015 – 2020” w dniu 25 maja 2016 r.; 
 • Przyjęcie przez Radę Gminy „Aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Izabelin”  w dniu 25 października 2017 r.;
 • Opracowanie harmonogramu zadań dotyczących ochrony powietrza w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Izabelin na lata 2015-2020. 
 • Przystąpienie do Projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+, który będzie realizowany w powiązaniu z projektem Warszawskiego Indeksu Powietrza (WIP). Projekt ten ma na celu stworzenie  systemu  zbierania  i  przetwarzania  w  czasie  rzeczywistym danych dotyczących parametrów środowiskowych w gminach WOF w dwóch obszarach – jakości powietrza: PM10, PM2,5, NO2, CO,O3, parametry meteorologiczne: prędkość wiatru [km/h], opad atmosferyczny [mm], wilgotność względna powietrza [%], ciśnienie atmosferyczne [hPa], natężenie i  struktura  ruchu, średnia prędkość pojazdów oraz natężenia hałasu.
 • Nabycie i montaż czujnika jakości powietrza na dachu CKI w kwietniu 2017 r. wraz z udostępnieniem odczytów na stronie internetowej gminy
 • Przystąpienie do projektu Warszawa Oddycha – umieszczenie czujnika jakości powietrza w Przedszkolu w Laskach
 • Przystąpienie do aktualizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w styczniu 2018r., która będzie poddana konsultacjom społecznym
 • Przystąpienie do wojewódzkiego systemu alarmowego (alarmy o zagrożeniach, skażeniach i zanieczyszczeniu powietrza)
 • Zainicjowanie Akcji sąsiedzkiej na rzecz czystego powietrza - „Żółta kartka”
 • Opracowanie „Energetycznego Poradnika Oszczędzania”
 • Uczestnictwo w konferencjach i wydarzeniach poświęconych problemowi jakości powietrza
 • Kontrola palenisk realizowana przez pracowników UGI i Policję (na 13 przeprowadzonych kontroli palenisk od 1 stycznia do 12 marca 2018r. nie stwierdzono popełnienia wykroczenia w żadnym przypadku)
 • Akcje informacyjne i ulotkowe dotyczące zakazu palenia odpadów i dbania o czyste powietrze.


W wyniku szacunków dokonanych na podstawie danych zawartych w gminnych dokumentach: Program ochrony środowiska, Program Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Izabelin” w gminie Izabelin koszt wymiany ok. 500 pozaklasowych kotłów CO na paliwa stałe do końca 2022 roku oraz koszt przeprowadzenia ok. 1000 termomodernizacji budynków mieszkalnych może przekroczyć 50 mln zł. Koszt ten będzie poniesiony przez mieszkańców, gminę, województwo (RPO) oraz budżet centralny.

Oczekiwane dalsze działania władz wojewódzkich, centralnych i unijnych w zakresie działań na rzecz poprawy jakości powietrza:

 • W marcu 2018 roku ma zostać przyjęty przez rząd Pakiet antysmogowy dla małych miejscowości;
 • Przyspieszenie realizacji 14 punktów rządowego programu „Czyste powietrze”;
 • Nabór w ramach poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” – RPO Mazowieckie  - wsparcie do 80% wymiany kotłów na paliwa stałe bądź wymiany kotła i  termomodernizacji budynków;
 • Przyjęcie przez Sejm ustawy o jakości paliw stałych (powinno nastąpić jeszcze w marcu);
 • W 2020r. ma wejść w życie prawo unijne znane pod nazwą „Ekoprojekt (Ecodesign)” – Rozp. Komisji UE 2015/1189 oraz 2015/1185 dla kotłów na paliwa stałe i miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (kominków i pieców) obligatoryjne dla całej UE.

Planowane dalsze działania gminy:

 • wykonanie ortofotomapy zamieszkałych terenów oraz próba identyfikacji najbardziej dymiących budynków (znaczne ograniczenia możliwości  technicznych) 
 • opracowanie programu wsparcia najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej gminy w zakresie pokrycia części kosztu paliwa gazowego po zmianie źródła ciepła
 • wykonanie inwentaryzacji palenisk na terenie gminy
 • zakup 2 urządzeń do pomiaru jakości powietrza w gminie Izabelin (do 5000 zł każde)
 • przeprowadzenie procesu składania wniosków w ramach naboru do poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” realizowanego przez Mazowiecki RPO
 • zaangażowanie doradcy ds. wsparcia procesu wymiany kotłów CO i poprawy jakości powietrza
 • kampania informacyjna w szkołach i przedszkolach na rzecz poprawy jakości powietrza i wymiany starych kotłów CO na paliwa stałe
 • kampania informacyjna o nowych zasadach prawa dotyczących jakości paliw stałych (wycofanie z obrotu mułów i flotokoncentratów z dniem 1 lipca 2018r. ) i kotłów CO oraz kominków (na podstawie uchwały sejmiku i ustaw oraz rozporządzeń w tym Ekoprojektu) wraz z publikacją listy kotłów i kominków spełniających wymagania Ekoprojektu (Ecodesign) – http://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt

Opracował: Ryszard Haczek, Zastępca Wójta Gminy Izabelin
 

drukuj (Informacja dla mieszkańców o sytuacji w zakresie wdrażania gminnego programu wsparcia wymiany kotłów CO oraz zrealizowanych i planowanych działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza w gminie Izabelin)

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.