Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Z dniem 1 stycznia 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne (Dz. U. 2017, poz. 1566), która wprowadza nowe zasady ustalania opłat za usługi wodne. Obowiązek ustalenia opłat za usługę wodną, o której mowa w art. 269 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy tj. opłaty za „zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej” został nałożony na organ wykonawczy gminy. 

Zgodnie z art. 272 ust. 22 przywoływanej ustawy wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej ustala „wójt, burmistrz lub prezydent miasta oraz przekazuje podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, w formie informacji, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty”. Stosownie do art. 270 ust. 7 prawa wodnego wysokość tejże opłaty zależna jest „od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej, jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej”. Wysokość opłaty jak wskazuje art. 272 ust. 8 ww. ustawy ustala się, jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Z uwagi na powyższe zwracam się z prośbą o wypełnienie załączonego oświadczenia do osób posiadających nieruchomość o powierzchni powyżej 3500 m2, na której w wyniku wykonywania robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, wyłączono więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, zmniejszając naturalną retencję terenową. Dane w nim zawarte będą podstawą do obliczenia opłaty z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej. Po przeanalizowaniu otrzymanych oświadczeń podmiotom zobowiązanym do ponoszenia opłat za ww. usługi wodne Wójt prześle informację o konieczności ponoszenia opłaty w określonej wysokości oraz o sposobie jej obliczenia. 

W przypadku niezłożenia oświadczenia w ww. terminie opłaty za usługę wodną będą ustalane w oparciu o dane będące w posiadaniu tut. Urzędu. Jednocześnie informuję, iż Urząd Gminy nie posiada informacji o zlokalizowanych na nieruchomościach urządzeniach do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych, których istnienie i funkcjonowanie powoduje zmniejszenie należnej opłaty. 
 

drukuj (Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej)

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.