Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Bezpieczne palenie ognisk

Wraz z wiosną rozpoczął się sezon na rozpalanie ognisk oraz korzystanie z grilli, które to mogą stać się zagrożeniem pożarowym lub powodem mandatu. Oto kilka informacji, które powinny wyjaśnić kwestie bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z ognia.

Nie ma ogólnego przepisu, który zabraniałby rozpalania ognisk. Ognisko rekreacyjne możemy rozpalić na prywatnej posesji lub na wyznaczonych do tego specjalnych miejscach na polanach wypoczynkowych. Takie paleniska na terenie naszej gminy znajdują się na polanach: Jakubów, Opaleń czy Pociecha, gdzie można rozpalać ogniska za zgodą i na warunkach określonych z Dyrektorem KPN.

Warunki bezpiecznego posługiwania się otwartym ogniem na własnej posesji:

 • korzystanie z jedynego dozwolonego opału jakim jest drewno (suche, sezonowane). Spalanie śmieci, w tym tzw. odpadów zielonych, czyli trawy, liści i gałęzi jest zabronione!,
 • zachowanie bezpiecznej odległości: 
  • od granicy lasu – nie bliżej niż 100 metrów, 
  • od granicy działki sąsiedniej – nie bliżej niż 4 m,
  • od obiektów budowlanych oraz od miejsca, w którym znajdują się palne płody rolne –nie bliżej niż 10 metrów, 
 • zminimalizowanie uciążliwości wynikającej z zadymiania terenów nieruchomości sąsiednich,
 • zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się ognia np.: poprzez przygotowanie w pobliżu paleniska wody lub piasku do gaszenia, obłożenie paleniska kamieniami.

Wszelkie zgłoszenia o naruszeniach powyższych przepisów  przyjmowane są przez Policję oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

Przepisy prawa:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719)

§  4 ust. 1  W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie następujących czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji:
5) rozpalanie ognia, wysypywanie gorącego popiołu i żużla lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów;
pkt 6) składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu;

§  40.  1. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również 
w odległości do 100 m od granicy lasów nie jest dopuszczalne wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, w szczególności:
1) rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu;
2) palenie tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

§  41 ust 1 pkt 3. Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m 
od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych jest zabronione.

Ustawa z dnia  28 września 1991 r. o lasach (Dz. U.2017 r. poz. 1788 ze zm.)

Art. 30 ust. 3. W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
1)   rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego;
2)   korzystania z otwartego płomienia;
3)   wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu Wykroczeń (Dz. U. z 2018 r., poz. 618 ze zm.) 

Art. 82§ 3. Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

§ 5. Kto w inny sposób nieostrożnie obchodzi się z ogniem, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.) 

art. 30. ust. 1. „Zakazuje się przetwarzania odpadów poza instalacjami lub urządzeniami”. Co do zasady, zgodnie z art. 155 termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spełniających odpowiednie wymagania spalarniach lub współspalarniach odpadów.

Art. 31 ust. 7.  Dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, chyba że są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania.

Art.  155.   Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów, z zastrzeżeniem art. 31.

Art.  191.  Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.

Ustawa z dnia  23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. (Dz.U. z 2017r., poz. 459 ze zm.)

Art. 144 Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się 
od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

 

drukuj (Bezpieczne palenie ognisk)

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.