Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Zanieczyszczenia średniodobowe PM10 w gminie Izabelin w sezonie grzewczym 2017/2018

Większość mieszkańców naszej gminy jest świadoma faktu, iż od czasu do czasu w sezonie grzewczym  występują u nas problemy z nadmiernym lokalnym zanieczyszczeniem powietrza, które czasami – w zależności od warunków atmosferycznych – może przybierać postać smogu. Zjawisku temu sprzyja bliskie sąsiedztwo Warszawy oraz spalanie niskogatunkowych paliw stałych (flotokoncentraty, muły) w przestarzałych technologicznie piecach CO zaliczanych do kategorii niższej od 3. Te piece – zgodnie z przepisami prawa - muszą zostać wymienione – podobnie jak i kominki nie spełniające unijnych standardów Ecodesign - na nowoczesne i niskoemisyjne urządzenia nie później niż do końca 2022 roku. 
Urząd gminy Izabelin od kwietnia 2017 r. monitoruje poziom zanieczyszczeń pyłami PM10 w gminie za pomocą czujnika firmy EcoKlima, który był umieszczony na dachu Centrum Kultury w Izabelinie. Dostawca czujnika dotychczas nie zapewniał uzyskiwania pomiarów średniodobowych zanieczyszczeń w specjalnej aplikacji obsługującej wyniki pomiarów z czujnika. Udostępnił jednak pomiary chwilowe otrzymane z czujnika za cały okres jego funkcjonowania w naszej gminie. Wykorzystując te dane obliczyliśmy średniodobowe poziomy zanieczyszczeń PM10 dla naszej gminy za okres 1 października 2017 r. do 31 marca 2018 r. Wyniki analizy przedstawia  załączony poniżej wykres:

drukuj (Zanieczyszczenia średniodobowe PM10 w gminie Izabelin w sezonie grzewczym 2017/2018)

Średniodobowy poziom zanieczyszczeń PM10 w całym okresie objętym analizą, czyli od 1 października 2017r do 31 marca 2018r., wyniósł w naszej gminie 28,9 ug/m3. Średni poziom roczny zanieczyszczeń pyłami PM10 zmierzony na gminnym czujniku w okresie od 1 maja 2017r. do 30 kwietnia 2018 r. wyniósł 18,33 ug/m3, podczas gdy dopuszczalny poziom średnioroczny wg normy krajowej wynosi 40 ug/m3, czyli ponad 2-krotnie więcej niż w naszej gminie. W okresie jesienno-zimowym wystąpiło 21 dni z przekroczeniem poziomu 50 ug/m3 (dopuszczalny poziom wg normy krajowej to 35 dni z przekroczeniami w ciągu roku), a w dniach 8 , 9 i 27 stycznia oraz 3 marca średniodobowy poziom zanieczyszczeń przekroczył 80 ug/m3. Maksymalny średniodobowy poziom zanieczyszczeń PM10 w gminie Izabelin w minionym sezonie grzewczym nigdy nie przekroczył 100 ug/m3, gdyż wyniósł maksymalnie  98,6 ug/m3, co miało miejsce w dniu 3 marca 2018r. Ponieważ czujnik wykorzystywany przez gminę nie posiada homologacji, należy do uzyskiwanych zeń danych podchodzić z pewną ostrożnością. Według oficjalnych badań GIOŚ i modelowania matematycznego w naszej gminie mamy niewielkie przekroczenie średniorocznych norm zawartości Benzo(a)Pirenu w powietrzu - rzędu 0,4 - 0,6 nanograma/m3 w ostatnich latach - oraz we wschodniej części gminy (Mościska, Laski) mogą występować przekroczenia dopuszczalnych norm przekroczeń dla PM2,5 i PM10 (sąsiedztwo Warszawy).

Mając na uwadze potrzebę zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza w naszej gminie na podstawie Mazowieckiego Programu Ochrony Powietrza i danych uzyskanych z GIOŚ podjętych zostało szereg działań:

 1. Nabycie i umieszczenie 2 czujników jakości powietrza na terenie gminy Izabelin.
 2. Akcje informacyjne o szkodliwości palenia odpadów.
 3. Akcja sąsiedzka na rzecz czystego powietrza „Żółta kartka”.
 4. Kontrola palenisk w przypadku podejrzenia popełnienia wykroczenia polegającego na spalaniu odpadów przy współpracy z policją.
 5. Akcja informacyjna o zakazie spalania mułów i flotokoncentratów po 1 lipca 2018r. i ostrzeżenie o zakazie nabywania i spalania tych rodzajów paliw stałych w najbliższym sezonie grzewczym.
 6. Akcja informacyjna o konieczności wymiany pieców na paliwa stałe  kategorii niższej od 3 do końca 2022r. wraz z informacją o konieczności wymiany kominków na spełniające normy unijnego „Ekoprojektu” lub montażu elektrofiltru kominowego także do końca 2022r.
 7. W grudniu 2017r. Rada gminy przyjęła gminny program wsparcia wymiany pieców na paliwa stałe kategorii niższej od 3 na nowoczesne piece gazowe, elektryczne lub pompy ciepła w kwocie 5 000 zł, a w szczególnych przypadkach na piece na paliwa stałe 5 kategorii w kwocie 3 000 zł. Wnioski o dofinansowanie  są przyjmowane do 31 sierpnia b.r. w pokoju 112 Urzędu Gminy Izabelin.
 8. Gmina wyraziła chęć akcesu do 1 strefy biletowej ZTM, co powinno docelowo zmniejszyć liczbę pojazdów osobowych na naszych drogach o ok. 10% oraz pozwoli wielu naszym Mieszkańcom przeznaczyć zaoszczędzone na zakupie biletów autobusowych środki finansowe na zakup lepszego paliwa stałego, czy wymianę przestarzałego kotła CO lub termomodernizację budynku i uzyskanie nawet do 70% oszczędności na spalanym paliwie przy redukcji emisji zanieczyszczeń o ponad 90%.
 9. Corocznie ok. 3 km dróg zyskuje nawierzchnię utwardzoną asfaltobetonem co istotnie zmniejsza emisję pyłów podnoszonych przez szybko jadące pojazdy.
 10. W trakcie realizacji jest budowa ścieżki rowerowej, która powinna się zakończyć do końca sierpnia b.r. (odcinek w Laskach pomiędzy Słoneczną a Szymanowskiego będzie realizowany w wakacje).
 11. W trakcie opracowania są istotne dokumenty dotyczące problemu ograniczania niskiej emisji w naszej gminie i poprawy jakości powietrza : Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) oraz Program walki z ubóstwem energetycznym. Trwa także aktualizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej. W 2017 roku zaktualizowane zostały Założenia do programu zaopatrzenia gminy Izabelin w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe do 2030r. Programy te wyznaczają dalsze kierunki działań naszej wspólnoty na rzecz poprawy jakości powietrza. 

Jestem przekonany, że wraz z wdrożeniem oczekiwanej od 10 lat ustawy o jakości paliw stałych i wycofaniem z obrotu paliw niskogatunkowych (flotokoncentraty i muły węglowe oraz węgiel brunatny) oraz w powiązaniu z przedstawionymi powyżej działaniami gminy i przy współpracy Mieszkańców w kolejnym sezonie grzewczym liczba dni z przekroczeniami norm zmniejszy się, a i sama wysokość średniodobowych wskazań w poszczególnych dniach ulegnie obniżeniu. Powietrze, którym oddychamy, powinno być bardziej czyste niż w minionym sezonie, na czym wszystkim mieszkającym w naszej gminie powinno zależeć. 

Autor: Ryszard Haczek, Zastępca Wójta Gminy Izabelin

drukuj ()

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.