Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

RPO 4.3.1 - „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Izabelin”

RPO 4.3.1.


Gmina Izabelin nawiązała współpracę z firmą GlobalECO Spółka z o.o. na przeprowadzenie kompleksowego procesu aplikacyjnego do Regionalnego Programu Operacyjnego, działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, poddziałanie 4.3.1 – „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”, typ projektów: „Ograniczenie niskiej emisji, wymiana urządzeń grzewczych. Nazwa projektu: „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Izabelin”. Termin na złożenie dokumentacji aplikacyjnej mija 30 sierpnia 2019.


Program dotyczy dofinansowania na wymianę urządzeń grzewczych oraz montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). W ramach konkursu wsparcie udzielane będzie na realizację projektów dotyczących likwidacji „niskiej emisji”. Zakres projektów obejmuje m.in. wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe. Z programu można pozyskać do 80% kosztów kwalifikowanych przeznaczonych na kotły elektryczne, olejowe, spalające biomasę (np. drewno, pellet) lub paliwa gazowe, z wyłączeniem pieców węglowych. 


Na podstawie złożonych przez zainteresowanych mieszkańców ankiet o przystąpieniu do Programu, firma GlobalEco przeprowadza obecnie wizje lokalne obiektów, weryfikuje dane zawarte w ankietach zgłoszeniowych, analizuje stan techniczny budynku, instalacji elektrycznej oraz grzewczej zakończone wydaniem świadectwa energetycznego budynku oraz projektem instalacji. Jest to integralny element przygotowywanej dokumentacji aplikacyjnej. 


Dodatkowe informacje dotyczące projektu znajdują się w „Regulaminie naboru odbiorców końcowych”. Do Regulaminu załączona jest również „Deklaracja uczestnictwa w Programie”. 


Osoby zakwalifikowane do Programu prosimy o składanie Deklaracji w Urzędzie Gminy Izabelin, pokój 112 (lub pokój 111 lub w Sekretariacie na 1 piętrze) do dnia 30 sierpnia 2019. 

drukuj (RPO 4.3.1 - „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Izabelin”)

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.