Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Nowe regulacje prawa budowlanego i dla przedsiębiorców na 2017 rok

 • paragraf

Od 1 stycznia 2017r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016r. poz. 2255). Ustawa ta zmienia szereg aktów prawnych – kodeks cywilny, kodeks pracy, ustawę o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, prawo budowlane. Celem ustawy jest poprawa warunków prawnych wykonywania działalności gospodarczej w Polsce, chociaż jej zmiany dotyczą każdego obywatela. Zmiany polegają na zmniejszeniu niektórych obowiązków administracyjnych, doprecyzowaniu zagadnień wywołujących wątpliwości interpretacyjne i mają za zadanie wspierać rozwój przedsiębiorczości poprzez podniesienie efektywności pracy oraz usprawnienie procesu inwestycyjnego.

 

Kodeks Cywilny

Zmiany kodeksu cywilnego  dotyczą udzielenia prokury zawarte w art. 109[4] § 1[1] i art. 109[8] § 2 k.c. oraz zasad liczenia terminów - art. 115 k. c. Skutkiem zmian będzie zwiększenie swobody udzielenia prokury przez przedsiębiorców  - przez umożliwienie zastrzeżenia przy prokurze reprezentacji mieszanej i przywrócenie pewności co do możliwości udzielania prokury umocowującej jedynie do współdziałania z członkiem organu zarządzającego (lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania osobowej spółki handlowej). Zmiana art.  109[8] § 2 k.c. umożliwi wpis takiej prokury do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i będzie stanowić o skuteczności czynności prawnych dokonanych w ten sposób. Zmiany rozstrzygają problem tzw. „prokury łącznej niewłaściwej”, polegającej na upoważnieniu do dokonywania czynności jedynie wraz z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem spółki handlowej. Taką postać prokury zaaprobował początkowo Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 27 kwietnia 2001 r., sygn. akt III CZP 6/01. Jednakże w uchwale składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 r., sygn. akt III CZP 34/14, przyjęto, że niedopuszczalny jest wpis jednego prokurenta do rejestru przedsiębiorców w KRS z jednoczesnym zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu spółki. Obydwie uchwały spotkały się ze zróżnicowanymi ocenami w doktrynie, przy czym wypowiedzi przeciwne możliwości ustanowienia tzw. prokury łącznej niewłaściwej opierały się przede wszystkim na argumencie o braku wyraźnej regulacji ustawowej.

Zmienił się sposób liczenia terminu w prawie cywilnym. Nowelizacja art. 115 k.c. ma  ten skutek, że jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. Tak więc sobota uzyskuje kwalifikację alternatywnie taką samą jak dzień ustawowo wolny od pracy i to zarówno w prawie materialnym cywilnym, jak i w postępowaniu cywilnym.

 

Kodeks pracy

Zmiany art. 77[2] i art. 104 k.p. - pracodawcy zatrudniający poniżej 50 pracowników będą mogli fakultatywnie ustalać regulamin wynagradzania i regulamin pracy, przy czym pracodawcy zatrudniający więcej niż 20 i zarazem mniej niż 50 pracowników, u których działa zakładowa organizacja związkowa, będą ustalać regulamin wynagradzania i regulamin pracy, jeżeli z wnioskiem takim wystąpi zakładowa organizacja związkowa. Dotychczas obowiązek ustalania regulaminu wynagradzania i regulaminu pracy dotyczył pracodawców zatrudniających 20 lub więcej osób. 

Zmiana art. 97 k.p.  dotyczy zasad wydawania świadectw pracy. Od nowego roku w związku z ustaniem zatrudnienia pracodawca, niezależnie od rodzaju umowy o pracę, jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza go zatrudnić w ciągu 7 dni od ustania poprzedniego zatrudnienia. W przypadku zatrudnienia w ciągu 7 dni − pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek złożony w postaci papierowej lub elektronicznej. Rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy z dnia 30 grudnia 2016r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2016 pod poz. 2292, zawiera również wzór świadectwa pracy.

Od 1 stycznia 2017r., umowa o współodpowiedzialności materialnej pracownika musi być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności, co reguluje art. 125 § 1 zdanie drugie k.p. Dotychczas kodeks pracy przewidywał formę pisemną dla tego typu umów, jednakże orzecznictwo przyjęło, taką  formę jedynie dla celów dowodowych. Co ważne do dotychczas zawartych umów trwających w dniu wejścia ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe (art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r.).

Ostatnią istotna zmianą (korzystną dla pracowników) jest wydłużenie i ujednolicenie terminów na złożenie odwołań do sądu pracy. Do 31 grudnia obowiązywały dwa terminy na wniesienie odwołania do sądu: 7-dniowy termin dla odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę i 14-dniowy termin dla odwołania od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia i  na żądanie nawiązania umowy o pracę. Funkcjonowanie dwóch terminów powodowały częste pomyłki, których skutki były dotkliwe dla pracowników. Ponadto długość tych terminów uniemożliwiała prawidłowe sformułowanie pozwu. W chwili obecnie ustawodawca w art. 264 k.p.  przewiduje na wszystkie wyżej wskazane rodzaje pozwów jeden 21-dniowy termin dla ich złożenia.

 

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Zmiany, analogicznie jak w kodeksie pracy, przewidują zwiększenie liczby pracowników dla których pracodawca tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Fundusz tworzy pracodawca zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia 2017r. 50 pracowników - art. 3 ust. 1 ustawy o ZFŚS. Pracodawca zatrudniający co najmniej 20, a nie więcej niż 50 pracowników tworzy Fundusz na wniosek zakładowej organizacji związkowej (art. 3 ust. 1c ustawy o ZFŚS). Pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników może tworzyć Fundusz na zasadach określonych w ustawie lub wypłacać świadczenia urlopowe określone w art. 3 ust. 3 ustawy o ZFŚS.

 

Prawo budowlane

W całej ustawie ustawodawca zmienił występujące sformułowanie właściwy organ  na sformułowania: organ administracji architektoniczno – budowlanej (starosta, wojewoda i Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego) oraz organ nadzoru budowlanego (powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego oraz Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego). Zmiana ma ułatwić rozumienie ustawy.

Ustawodawca zniósł i ograniczył niektóre wymogi formalne dotyczące budowy niektórych obiektów budowlanych, zmiany dotyczą możliwości zgłoszenia  budowy zamiast uzyskiwania pozwolenia na budowę, jak również zwolnił niektóre kategorie obiektów od konieczności ich zgłaszania. Przykładowy wykaz budowli i budynków, które od dnia 1 stycznia 2017r. wymagają jedynie zgłoszenia na budowę, a nie konieczności uzyskania pozwolenia na budowę:

 1. wolno stojący parterowy budynek gospodarczy, garaż, wiata lub przydomowy ganek i oranżeria (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m², przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m² powierzchni działki (art. 29 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 1);
 2. zjazdy z dróg krajowych oraz zatoki parkingowe na tych drogach (art. 29 ust. 1 pkt 11 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 1);
 3. przebudowa budynków, innych niż budynki, o których mowa w ust. 1 (art. 29), z wyłączeniem ich przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych, a także z wyłączeniem budynków, których projekty budowlane wymagają uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów o ochronie przeciwpożarowej (art. 29 ust. 2 pkt 1aa),
 4. przebudowa przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków (art. 29 ust. 2 pkt 1b).

 

Poszerzona został także lista budowli i budynków, które od 1 stycznia 2017r. nie będą wymagały ani  pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia:

 1. wolno stojące altany o powierzchni zabudowy do 35 m² , przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500m² powierzchni działki; (art. 29 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2d).
 2. parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m², przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz suszarnie kontenerowe o powierzchni zabudowy do 21 m² – (art. 29 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 1).
 3. zjazdy z dróg powiatowych i gminnych oraz zatoki parkingowe na tych drogach – (art. 29 ust. 1 pkt 11a w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 1).
 4. przepusty o średnicy do 100 cm – (art. 29 ust. 1 pkt 11b w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 1).
 5. przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 50 m² i opaski brzegowe oraz inne sztuczne, powierzchniowe lub liniowe umocnienia brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych – (art. 29 ust. 1 pkt 15 i 17 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 1) - (przedmiotowa zmiana nie zwalnia z obowiązku uzyskania zgody pozwolenia wodnoprawnego).

 

Ponadto zgodnie z art. 30 ust. 5 Prawa budowlanego został skrócony terminu na wniesienie sprzeciwu przez organ administracji architektoniczno – budowlanej do zgłoszenia budowy do 21 dni (wcześniej organ miał 30 dni), co powinno   przyspieszyć  rozpoczęcie procesu inwestycyjnego. Do prawa budowlanego została wprowadzona możliwość wydania przez organ przed terminem na złożenie sprzeciwu zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych (art. 30 ust. 5aa).

 

Wynagrodzenie minimalne

Lipcowa nowelizacji ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015r. poz. 2008) miała na celu uzyskanie pozytywnej zmiany na rynku pracy przez przeciwdziałanie nadużywaniu umów cywilnoprawnych oraz wprowadzenie ochrony osób otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie. Często dochodzi bowiem do sytuacji, w których osoba wykonująca pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej ma ustalone wynagrodzenie na poziomie znacznie niższym od minimalnego wynagrodzenia przysługującego za pracę w ramach stosunku pracy. Wprowadzony art. 8a ust. 1 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu przewiduje, że wysokość wynagrodzenia za umowy, o których mowa w art. 734 k.c. (umowa zlecenia) i art. 750 k.c. (umowa o świadczeniu usług) powinna być ustalona w sposób określony w ustawie – wysokość wynagrodzenia będzie ustalona poprzez Radę Dialogu Społecznego, a od dnia 1 stycznia wyniesie 13 zł brutto za godzinę.

Natomiast minimalne wynagrodzenia za pracę wykonywaną w ramach stosunku pracy wyniesie w 2017 – 2000 zł (M.P. poz. 1456)

 

Zmiany w ustawie o ochronie przyrody

W dniu 1 stycznia 2017r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody wprowadzona ustawą z dnia 16 grudnia 2016 o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. poz. 2249). Celem nowelizacji było dokonanie zmian w zakresie wycinki drzew i krzewów, poprzez zlikwidowanie istniejących ograniczeń właściciela nieruchomości prywatnej w usunięciu drzew i krzewów rosnących na działce.  Przedmiotowa regulacja zawarta jest w art. 83f ust. 1 pkt 3a ustawy i przewiduje, że art. 83 ust. 1 ustawy (nakładający obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu)  nie stosuje się do drzew i krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Tak więc osoby fizyczne usuwające drzewa i krzewy ze swoich działek, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej nie musza ubiegać się o uzyskanie zezwolenia.

Jednocześnie zmianie uległ art. 83f ust. 1 pkt 3 (dotyczy on innych sytuacji niż określonych w zmienionym ust. 1 pkt 3a. np. osób prawnych lub przedsiębiorców)  obecnie  obowiązek uzyskania zgody na wycinkę przez wyżej wskazane podmioty  nie dotyczy drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

a)  100 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b)  50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Do 31 grudnia 2016r. wyłączone od konieczności uzyskania zezwolenia były drzewa,  których obwód  pnia na wysokości 5 cm nie przekracza dla drzew określony w ppkt a) 35 cm.,  a w ppkt b) 25cm.

Nowelizacja nie zmienia zasad wycinki drzew z działek stanowiący użytek leśny (w ewidencji gruntów i budynków oznaczony jako las – Ls) , nadal zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015r. poz. 210 z późn. zm.) nadzór nad gospodarka leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje starosta.

 

Zespół radców prawnych Gminy Izabelin

 

drukuj ()

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.