Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Aktualności

Debata społeczna - porozmawiajmy o bezpieczeństwie!

Debata społeczna - porozmawiajmy o bezpieczeństwie!

Zapraszamy mieszkańców gminy Izabelin do aktywnego udziału w debacie społecznej poświęconej poprawie bezpieczeństwa na terenie gminy, która odbędzie się 19 listopada 2019 roku w godz. 19:00-21:00 w Centrum Kultury Izabelin, przy ul. Matejki 21.

Menu główne

Aktualności

2019.11.19 WRZUTNIA - BIBLIOSKRYTKA NA TERENIE GMINY IZABELIN

WRZUTNIA - BIBLIOSKRYTKA NA TERENIE GMINY IZABELIN

Czytelnikom będzie wygodniej zwracać wypożyczone książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie.


Informujemy, że przed budynkiem Centrum Kultury Izabelin gdzie jest również wejście do Gminnej Biblioteki zamontowano wrzutnię - biblioskrytkę. Chcemy ułatwić naszym czytelnikom zwrot książek o dowolnej dla nich porze.

2019.11.18 ANKIETA - CZY TEŻ MASZ KŁOPOTY Z DESZCZÓWKĄ?

    W dniu 28.08.2019 r została podpisana umowa z firmą FPP Enviro Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na wykonanie koncepcji odwodnienia terenu gminy Izabelin. W ramach „Koncepcji” przeprowadzona zostanie szczegółowa analiza warunków środowiskowych, rozmieszczenia i stanu istniejącej infrastruktury służącej do odwadniania terenu oraz przejmowania wody opadowej. Istniejący system kanalizacji deszczowej, rowy, rzeki, naturalne i sztuczne zbiorniki na terenie wszystkich sołectw zostaną ocenione pod katem technicznym. Inwentaryzacji zostaną poddane również tereny zieleni i nieużytków pod kątem ich możliwego wykorzystania dla miejscowego zagospodarowania wód opadowych.

2019.11.15 INFORMACJA W SPRAWIE PSZOK

2019.11.13 Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Izabelin uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Izabelin.

2019.11.13 Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Izabelin uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izabelin C „Centrum”

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail (podanego w powyższym formularzu) oraz adresu IP przez Urząd Gminy Izabelin w celu realizacji subskrypcji „Newsletter”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.