Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Rekrutacja do szkoły i przedszkoli na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Rodzice!


Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 odbywa się na zasadach, które określone zostały w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996), zarządzeniu Nr 17/2019 Wójta Gminy Izabelin z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli oraz do publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Izabelin, uchwale Nr XXI/180/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Izabelin, oraz uchwale XXXIV/305/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły podstawowej, której organem prowadzącym jest Gmina Izabelin.


Kryteria przyjęć do przedszkoli
1.    W pierwszej kolejności na wolne miejsca w przedszkolach przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Izabelin.
2.    W przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Izabelin jest większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone przez ustawę Prawo oświatowe:
•    wielodzietność rodziny kandydata,
•    niepełnosprawność kandydata,
•    niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
•    niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
•    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
•    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
•    objęcie kandydata pieczą zastępczą.


Kryteria ustawowe mają jednakową wartość.


3.    W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria i punkty określone w Uchwale Nr XXII/2017 Rady Gminy Izabelin z dnia 8 lutego 2017 r.
Uchwała Nr XXII/180/2017 z dnia 8 lutego 2017 r.


Przedstawione kryteria i terminy dotyczą wyłącznie rodziców, którzy po raz pierwszy zapisują swoje dziecko do przedszkola w Gminie Izabelin lub chcą zmienić przedszkole. Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu odbywa się na podstawie deklaracji rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania  dziecka do danej placówki. 
W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe w Gminie Izabelin, urodzone w latach 2013 – 2016 oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.


Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest wyłącznie na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka. 
We wniosku określa się kolejność wybranych przedszkoli, od najbardziej preferowanego. Na każdym ze składanych wniosków rodzic zobowiązany jest określić taką samą preferowaną kolejność.
W celu potwierdzenia kryteriów rekrutacyjnych niezbędne jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka łącznie z wnioskiem stosownych dokumentów i oświadczeń
Wnioski i wymagane dokumenty będą dostępne w sekretariatach i na stronach internetowych przedszkoli od dnia 11.02.2019 r.


Kryteria przyjęć do szkoły podstawowej
Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej ubiegający się o przyjęcie do klasy I przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. 


Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być  przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Kryteria rekrutacji wraz z liczba punktów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły określa uchwala NR XXXIV/305/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 7 lutego 2018 r.
Uchwała  XXXIV/305/18 z dnia 7 lutego 2018 r.


Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli i klasy I szkoły podstawowej zostały określone w Zarządzeniu Nr 17/2019 Wójta Gminy Izabelin z dnia 17 stycznia 2019 roku.
Zarządzenie Nr 17/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r.


Wnioski dostępne będą w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły od dnia 11.02.2019 r.
 

drukuj (Rekrutacja do szkoły i przedszkoli na rok szkolny 2019/2020)

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.