Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Konferencja „Odpady komunalne w Aglomeracji  Warszawskiej”

Rozpoczynamy konferencję „Odpady komunalne w Aglomeracji  Warszawskiej”.  

Przedstawiciele rządu i samorządu województwa przedstawią planowane zmiany w prawie w obszarze gospodarki odpadami, wspólnie zastanowimy się czy tak drastycznych podwyżek cen można uniknąć oraz rozwiniemy temat końcowego użytkownika systemu odbioru odpadów i włączania mieszkańców w wypracowywanie rozwiązań.

Zapraszamy do oglądania:

Relacja online z konferencji

drukuj (Konferencja „Odpady komunalne w Aglomeracji  Warszawskiej”)

Informacja w sprawie odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Izabelin w roku 2019


Nowe wzory sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych oraz odebranych nieczystościach ciekłych

Dnia 8 września 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1627), które m.in. zawiera nowe wzory sprawozdań dla podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmiotów prowadzących PSZOK oraz prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

ODBIÓR ODPADÓW 12 LISTOPADA 2018

Referat Gospodarki Odpadami informuje, że odbiór odpadów z dnia 12 listopada br. nie ulega zmianie.

Firma BYŚ będzie odbierała odpady zgodnie z harmonogramem.

drukuj (ODBIÓR ODPADÓW 12 LISTOPADA 2018)

Pismo dot. opiniowania projektu PGO WM 2024

Pismo do Urzędu Marszałkowskiego dot. opiniowania projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z załącznikami.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Do PSZOK-u można dowieźć nadwyżki odpadów komunalnych m. in.:

 • metal, szkło, plastik,
 • makulaturę, odzież,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (odbiór limitowany – max. 0,3 MG/rocznie (300 kg/rocznie) dla gospodarstwa domowego w zabudowie jednorodzinnej oraz max. 1 Mg/rocznie (1000kg / rocznie) dla posesji w zabudowie wielorodzinnej),
 • zużyte opony,
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia,
 • baterie i akumulatory.

 

Punkt zlokalizowany jest w Mościskach przy ul. Postępu 5.

Godziny otwarcia Punktu: poniedziałek – piątek 9:00 – 18:00, sobota 10:00 – 14:00

 

Firma obsługująca PSZOK prowadzi rejestr osób przywożących odpady. Mieszkańcy dowożący odpady proszeni są o podanie imienia i nazwiska lub adresu posesji, z której odpady pochodzą. Ewidencja obejmuje również rodzaj i wagę dowożonych odpadów.

 

drukuj (PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH)

ZŁÓŻ WNIOSEK I ODDAJ ZA DARMO AZBEST

Mieszkańcy gminy, którzy maja na swojej posesji zeskładowane odpady niebezpieczne zawierające azbest, mogą składać w Urzędzie Gminy wnioski o sfinansowanie odbioru (pakowanie i załadunek), transportu i utylizacji (unieszkodliwiania) tychże odpadów.

SPROSTOWANIE DOTYCZĄCE BŁĘDU W HARMONOGRAMACH WYWOZU ODPADÓW

Referat Gospodarki Odpadami informuje, że w dostarczonych do mieszkańców harmonogramach pojawił się błąd.

W legendzie – przy żółtej ramce – zamiast odpady komunalne + metal, szkło, plastik mylnie wpisano odbiór makulatury i odzieży.

Odbiory,  zgodnie z umową przetargową z firmą BYŚ w 2017 roku będą odbywać się jak dotychczas, czyli co 2 tygodnie wraz z odpadami komunalnymi odbierane będą plastiki, metal, szkło, co 4 tygodnie makulatura i odzież.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż poprawione harmonogramy umieszczone są na stronie internetowej https://www.gmina.izabelin.pl/119,odpady.html?tresc=1866 w zakładce „odpady”.

Za pomyłkę przepraszamy.

Nowe wzory sprawozdań dla firm odbierających odpady komunalne


ODBIÓR ODPADÓW - KOMUNIKAT - KWIECIEŃ 2016

Drodzy mieszkańcy,

informujemy, że w ostatnich tygodniach kwietnia firma BYŚ będzie dezynfekować pojemniki (najpierw zostaną one opróżnione z odpadów a następnie umyte).

Przypominamy również, że jak co roku, w maju, prowadzona będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci sprzed posesji mieszkańców. Prosimy o zapoznanie się z terminami wskazanymi w harmonogramie.

Okres wegetacji roślin rozpoczął się na dobre, więc zaczęły pojawiać się większe ilości odpadów zielonych. Terminy ich odbioru wskazane są w harmonogramie (zaznaczone na zielono), wraz z innymi terminami odbiorów. Zachęcamy do zapoznania się z nimi i nie wystawianie odpadów z wyprzedzeniem. Nie tylko wygląda to mało atrakcyjnie ale również zachęca chuliganów do robienia bałaganu.

Pamiętajmy również, że w maju będą miały miejsce uroczystości komunijne w poszczególnych parafiach naszej gminy, zadbajmy o to, by przybyli do gminy goście ujrzeli ją czystą i zadbaną.

 

Informujemy, że na podstawie raportów otrzymanych od firmy BYŚ sprawdzana jest poprawność segregacji wszystkich posesji, położonych na terenie gminy Izabelin. Odbiorca przy każdym odbiorze odnotowuje ilości worków odebranych od mieszkańców, dzięki czemu łatwo można stwierdzić czy segregacja w gospodarstwie domowych jest prowadzona prawidłowo.

Przy pierwszym stwierdzeniu braku segregacji mieszkaniec zawiadomiony zostanie telefonicznie o wykrytych nieprawidłowościach, przy kolejnym otrzyma pisemne zawiadomienie. Za trzecim razem odgórnie nałożona zostanie opłata jak za odpady niesegregowane.

Jednocześnie informujemy, że prowadzone są kontrole ilości osób zadeklarowanych przez właścicieli nieruchomości. Przypominamy, że wszystkie osoby zamieszkujące na terenie gminy Izabelin zobowiązane są przystąpić do systemu. Dzieci, w każdym wieku, powinny być w deklaracji uwzględnione.

drukuj (ODBIÓR ODPADÓW - KOMUNIKAT - KWIECIEŃ 2016)

Nowy wzór deklaracji mieszkańca gminy Izabelin - obowiązujący od 1 stycznia 2016r.

drukuj (Nowy wzór deklaracji mieszkańca gminy Izabelin - obowiązujący od 1 stycznia 2016r.)

 • autor: Marta Merchel, data: 2015-10-28

STANOWISKO FIRMY "BYŚ" DOTYCZĄCE ODBIORU ODPADÓW OD MIESZKAŃCÓW GMINY IZABELIN

drukuj (STANOWISKO FIRMY "BYŚ" DOTYCZĄCE ODBIORU ODPADÓW OD MIESZKAŃCÓW GMINY IZABELIN)

 • autor: Marta Merchel, data: 2016-01-26

NOWE WZORY DEKLARACJI O ODBIORZE ODPADÓW OD 01.01.2016

 NOWE WZORY DEKLARACJI O ODBIORZE ODPADÓW  - artykuł

STOP - SPALANIU ODPADÓW!!!!!

drukuj (STOP - SPALANIU ODPADÓW!!!!!)

ZASADY SEGREGACJI

drukuj (ZASADY SEGREGACJI)

 • autor: Marta Merchel, data: 2015-11-19

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WZROSTU OPŁAT Z TYTUŁU ODBIORU ODPADÓW

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z pojawieniem się zapytań dotyczących przyczyn wzrostu
kosztów wywozu odpadów informujemy,  że stawka za ich odbiór ustalona
została stosownie do nowych uregulowań prawnych na podstawie wyliczeń opłat,
które ponosić będzie gmina na funkcjonowanie systemu, po przeprowadzeniu
przetargów na odbiór odpadów oraz prowadzenie PSZOK.

Wyższa niż 4 lata temu stawka spowodowana jest ogólnopolskim
wzrostem cen odbioru i przetwarzania odpadów (dotychczasowe stawki w
Izabelinie były jednymi z najniższych w kraju w gminach wiejskich),
zwiększeniem liczby odbieranych frakcji i częstotliwości usług odbioru oraz
wyższym kosztem przetworzenia odpadów w Regionalnych Instalacjach
Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) przy przyporządkowaniu operatora
(firmy odbierającej odpady) do konkretnego RIPOK co wpłynęło na podniesienie
ofert przez firmy biorące udział w przetargu.

W ramach  usługi po 2016 r. odbierane będą:

- ze zdwojoną częstotliwością odpady z worków żółtych,
- odpady zielone (przez cały rok),
- odpady remontowe i budowlane powstające w gospodarstwach domowych, które
każdy Mieszkaniec ma możliwość dowiezienia do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w Mościskach.

Podwyżka stawki za wywóz odpadów wynika z wyliczeń zgodnych z
normami  ustawowymi i została dokonana i uwzględnia:

- opłaty, które gmina ponosić będzie na wywóz odpadów przez firmę BYŚ
(wartość przetargu na 4 lata zamknęła się kwotą  6.292.339,20 zł : 48
miesięcy = 131.090,40 zł miesięcznie)

- opłaty, które gmina ponosi na utrzymanie PSZOK. Wartość przetargu na PSZOK
na 2 lata wyniosła 246.016 zł. Po podzieleniu przez  24 miesiące mamy
10.209,00 miesięcznie

W sumie opłaty miesięczne za odbiór przez firmę Byś i utrzymanie PSZOK
wynosić będą: 141.299,40 zł miesięcznie, czyli 1.695.592,80 zł rocznie.

Przy przyjęciu nowych stawek mieszkańcy w 2016r. powinni wpłacić (przy 100%
wpłacających terminowo) : 1.692.288,00 zł

Różnicę w kwocie 3 304,80 zł oraz koszty administracyjne (korespondencja,
druk, koszty osobowe pracowników itp.) zostaną pokryte z budżetu gminy, gdyż
nie można ustalać kwot w niepełnych złotych.

Informujemy, iż od listopada 2015 r. rodziny o dochodach średnich poniżej
674zł brutto na osobę mogą ubiegać się o zasiłek.

Wyrażamy przekonanie, że ta informacja w pełni wyjaśnia przyczyny wzrostu
stawek za odpady.


Ryszard Haczek
Zastępca Wójta

drukuj (KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WZROSTU OPŁAT Z TYTUŁU ODBIORU ODPADÓW)

 • autor: Marta Merchel, data: 2015-11-09

ZŁÓŻ WNIOSEK I ODDAJ ZA DARMO AZBEST - 2015 R.

RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW NA ODBIÓR I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W 2015r.

 

Mieszkańcy gminy, którzy maja na swojej posesji zeskładowane odpady niebezpieczne zawierające azbest, mogą składać w Urzędzie Gminy wnioski o sfinansowanie odbioru (pakowanie i załadunek), transportu i utylizacji(unieszkodliwiania) tychże odpadów.

Wnioski, które wpłyną do Urzędu są weryfikowane, a po weryfikacji przekazywane do realizacji firmie wyłonionej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Gmina nie finansuje demontażu pokryć dachowych.

W 2014r. w ramach prowadzonej akcji na koszt gminy unieszkodliwiono 64 tony odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

 

 • autor: Agnieszka Czarnecka, data: 2015-02-27

Wykaz firm - odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

Sprawozdania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Analizy stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Izabelin

drukuj (Analizy stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Izabelin)

 • autor: Agnieszka Czarnecka, data: 2014-10-17

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail (podanego w powyższym formularzu) oraz adresu IP przez Urząd Gminy Izabelin w celu realizacji subskrypcji „Newsletter”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.