Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Harmonogramy wywozu odpadów na 2021 rok

Weryfikacja zgodności ilości osób faktycznie zamieszkujących posesje

Kwiaty za graty

Od 16 października 2020 każda osoba, która dostarczy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny lub zużyte opony otrzyma niespodziankę.

Kontrole przydomowych kompostowników

Na terenie gminy Izabelin rozpocznie się kontrola nieruchomości, których właściciele zadeklarowali kompostowanie bioodpadów, celem weryfikacji faktycznego posiadania kompostownika i kompostowania w nim wszystkich bioodpadów. Kontrole przeprowadzać będą upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Izabelin.

Złóż wniosek i oddaj azbest za darmo w 2020 r.

Trwa nabór wniosków na odbiór i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w 2020 r.

Wykaz firm - odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

Wykaz firm - odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych jest dostępny w załącznikach.

Wywóz odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektronicznego

Kompostowanie odpadów

 • System kompostowania
 • tablica_PSZOK_kompost2

drukuj (Kompostowanie odpadów)

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

drukuj (DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI)

Harmonogramy wywozu odpadów na 2020

INFORMACJA W SPRAWIE PSZOK

Zapraszamy do przeczytania informacji w sprawie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Program kompostowania odpadów na terenie gminy Izabelin

W ramach akcji ograniczania ilości odpadów biodegradowalnych na terenie gminy Izabelin uruchomiony został „Program kompostowania na terenie gminy Izabelin”.

Od 23 kwietnia br. mieszkańcy gminy Izabelin będą mogli składać wnioski o bezpłatne użyczenie kompostownika.

Harmonogram prac związanych z tworzeniem Regulaminu utrzymania czystości i porządku - aktualizacja

 • 12 marca - 5 maja - Konsultacje, ankiety i rozmowy nieformalne (zebrania sołeckie)
 • 8 maja - Projekt Regulaminu
 • 9 maja - Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
 • 10 maja - 14 czerwca - Kampania informacyjna dotycząca konsultacji projektu regulaminu
 • 27 maja - 14 czerwca - Konsultacje społeczne Regulaminu
 • 17 czerwca - 25 czerwca - Raport z przeprowadzonych konsultacji
 • początek lipca - Uchwalenie Regulaminu przez Radę Gminy, przekazanie do Wojewody i Publikatora
 • początek września - ogłoszenie przetargu
 • połowa listopada - podpisanie umowy

drukuj (Harmonogram prac związanych z tworzeniem Regulaminu utrzymania czystości i porządku - aktualizacja)

Złóż wniosek i oddaj azbest za darmo w 2019 r.

Ruszył nabór wniosków na odbiór i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w 2019 r.

Konferencja „Odpady komunalne w Aglomeracji  Warszawskiej”

Rozpoczynamy konferencję „Odpady komunalne w Aglomeracji  Warszawskiej”.  

Przedstawiciele rządu i samorządu województwa przedstawią planowane zmiany w prawie w obszarze gospodarki odpadami, wspólnie zastanowimy się czy tak drastycznych podwyżek cen można uniknąć oraz rozwiniemy temat końcowego użytkownika systemu odbioru odpadów i włączania mieszkańców w wypracowywanie rozwiązań.

Zapraszamy do oglądania:

Relacja online z konferencji

drukuj (Konferencja „Odpady komunalne w Aglomeracji  Warszawskiej”)

Informacja w sprawie odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Izabelin w roku 2019


Nowe wzory sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych oraz odebranych nieczystościach ciekłych

Dnia 8 września 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1627), które m.in. zawiera nowe wzory sprawozdań dla podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmiotów prowadzących PSZOK oraz prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Pismo dot. opiniowania projektu PGO WM 2024

Pismo do Urzędu Marszałkowskiego dot. opiniowania projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z załącznikami.

ZŁÓŻ WNIOSEK I ODDAJ ZA DARMO AZBEST

Mieszkańcy gminy, którzy maja na swojej posesji zeskładowane odpady niebezpieczne zawierające azbest, mogą składać w Urzędzie Gminy wnioski o sfinansowanie odbioru (pakowanie i załadunek), transportu i utylizacji (unieszkodliwiania) tychże odpadów.

Nowe wzory sprawozdań dla firm odbierających odpady komunalne


STANOWISKO FIRMY "BYŚ" DOTYCZĄCE ODBIORU ODPADÓW OD MIESZKAŃCÓW GMINY IZABELIN

drukuj (STANOWISKO FIRMY "BYŚ" DOTYCZĄCE ODBIORU ODPADÓW OD MIESZKAŃCÓW GMINY IZABELIN)

 • autor: Marta Merchel, data: 2016-01-26

STOP - SPALANIU ODPADÓW!!!!!

drukuj (STOP - SPALANIU ODPADÓW!!!!!)

ZŁÓŻ WNIOSEK I ODDAJ ZA DARMO AZBEST - 2015 R.

RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW NA ODBIÓR I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W 2015r.

 

Mieszkańcy gminy, którzy maja na swojej posesji zeskładowane odpady niebezpieczne zawierające azbest, mogą składać w Urzędzie Gminy wnioski o sfinansowanie odbioru (pakowanie i załadunek), transportu i utylizacji(unieszkodliwiania) tychże odpadów.

Wnioski, które wpłyną do Urzędu są weryfikowane, a po weryfikacji przekazywane do realizacji firmie wyłonionej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Gmina nie finansuje demontażu pokryć dachowych.

W 2014r. w ramach prowadzonej akcji na koszt gminy unieszkodliwiono 64 tony odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

 

 • autor: Agnieszka Czarnecka, data: 2015-02-27

Wykaz firm - odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

Sprawozdania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Analizy stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Izabelin

drukuj (Analizy stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Izabelin)

 • autor: Agnieszka Czarnecka, data: 2014-10-17

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.