Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

PN-EN ISO 9001:2009

Pod koniec 2001 roku Pan Witold Malarowski – Wójt Gminy Izabelin zainicjował prace nad wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Gminy Izabelin.

W listopadzie 2004 roku Urzędowi Gminy Izabelin przyznano Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością będący swoistego rodzaju świadectwem określonej jakości świadczonych usług według normy PN-EN ISO-9001:2001. Certyfikat nadany został przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

System zarządzania jakością wdrożony w Urzędzie Gminy Izabelin jest gwarancją jakości usług oferowanych przez urząd. Celem wprowadzenia normy było zapewnienie sprawnej i kompetentnej realizacji zadań urzędu, zwiększenie jakości obsługi oraz zadowolenia klientów z dostarczanych przez Urząd usług, a także gromadzenie i wykorzystanie wiedzy o mieszkańcach, ich potrzebach oraz oczekiwaniach w celu ich bieżącej realizacji. Aby uzyskać Certyfikat przygotowano i wprowadzono następujące dokumenty

 • wytypowano i opisano najważniejsze procesy,
 • ustalono zależności pomiędzy procesami,
 • zredagowano księgę jakości,
 • przygotowano karty informacyjne spraw załatwianych przez Urząd.

Realizacja przez Urząd celów zawartych w Polityce Jakości wynika z przyjętych przez Radę Gminy założeń Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Izabelin, zawierającej między innymi takie cele jak:

 • likwidacja obecnych zapóźnień, zaległości, barier i ograniczeń rozwojowych, zwłaszcza w sferze infrastruktury służącej ochronie środowiska przyrodniczego, a także ochrony istniejących cennych walorów i zasobów ekologicznych;
 • konieczność tworzenia warunków (podstaw) dla zaspokajania różnorodnych potrzeb społecznych i gospodarczych w przyszłości.

Biorąc pod uwagę powyższe, sformułowano strategiczny cel rozwoju Gminy Izabelin, którym jest stały wzrost poziomu życia mieszkańców gminy przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

Urząd Gminy Izabelin jest aparatem przy pomocy, którego Wójt Gminy realizuje zadania własne, zlecone i powierzone z zakresu administracji publicznej. Celem urzędu jest pełnienie służby publicznej najwyższej jakości i w pełni profesjonalnej obsługi mieszkańców poprzez wdrożenie systemu zarządzania jakością. Zaufanie i zadowolenie społeczności lokalnej osiągane jest poprzez zapewnienie w przyjaznej atmosferze wysokiej jakości usług, spełniających wymagania i potrzeby mieszkańców oraz wynikających z obowiązujących przepisów.

Urząd realizuje cele jakości poprzez:

 • zagwarantowanie mieszkańcom usługi na najwyższym dostępnym poziomie oraz udzielanie pomocy we wszystkich sprawach dotyczących samorządności;
 • nawiązywanie kontaktów z mieszkańcami na zasadach partnerskich;
 • uwzględnianie potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej w opracowywanych programach i planach rozwojowych;
 • możliwie najszybsze załatwianie spraw przekazanych do urzędu, ze szczególnym uwzględnieniem nie przekraczania terminów określonych w obowiązujących przepisach;
 • wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego;
 • motywowanie pracowników do stałego podnoszenia kwalifikacji i jakości pracy;
 • opracowywanie, wdrożenie, monitorowanie i ciągłe doskonalenie wykonywanych procedur w zakresie realizowanych przez Urząd procesów.

Wymienione cele są realizowane dzięki wdrożeniu i utrzymaniu w Urzędzie systemu sprawdzonych metod i narzędzi  zarządzania jakością oraz stałemu podnoszeniu kwalifikacji pracowników. Co roku są przeprowadzane audyty sprawdzające przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji na zgodność z procedurami administracyjnymi. 

 

drukuj (PN-EN ISO 9001:2009)

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.