Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

List Wójta gminy Izabelin do wszystkich Mieszkańców naszej gminy

Izabelin, 30 października 2019

 

Drodzy Mieszkańcy,

 

przyroda i środowisko naturalne na trwale wpisane są w krajobraz naszej gminy.  Dlatego konsekwentnie realizujemy politykę zrównoważonego rozwoju, nadając priorytet trosce o najbliższe otoczenie i jakość życia mieszkańców. Ta perspektywa przyświeca kolejnym działaniom inwestycyjnym oraz rozwiązaniu wyzwań cywilizacyjnych. Jednym z nich jest rosnąca liczba wytwarzanych przez nas odpadów. Przeciętny mieszkaniec gminy Izabelin wyrzuca rocznie około 550 kg śmieci. To o ponad 200 kg więcej niż średnia krajowa. Prawidłowe zagospodarowanie odpadów stanowi więc ważne wyzwanie dla samorządu i lokalnej społeczności.

Sukcesywnie wdrażamy kolejne rozwiązania zwiększające efektywność gminnej gospodarki odpadami. Rozwijamy selektywną zbiórkę. Prowadzimy działania edukacyjne oraz akcję rozdawania kompostowników w celu wykorzystania tzw. odpadów zielonych. Planujemy także niższe stawki opłat za śmieci dla osób deklarujących nie oddawanie odpadów bio i frakcji zielonej. Przy wykorzystaniu unijnych dotacji, chcemy również wybudować nowoczesny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), przyjmujący nieuciążliwe, ale problemowe rodzaje odpadów takie jak np.: zepsuty sprzęt elektryczny i elektroniczny czy stare meble.

Najpierw jednak dialog, później inwestycja. Z pełnym szacunkiem podchodzimy do argumentów przytaczanych dotychczas przez mieszkańców w kontekście budowy PSZOK. Tego typu przedsięwzięcia wymagają rzetelnych informacji i konsultacji.

Dlatego chcemy powołać Radę Społeczną ds. PSZOK.  Rada wspólnie z Urzędem Gminy zajmie się takimi tematami jak zakres szczegółowy PSZOK, jego funkcjonowanie i lokalizacja czy wielokryterialna analiza dla lokalizacji.

Rada Społeczna pełnić będzie następujące funkcje:

 1. informacyjną – przekazywanie wiedzy, wyjaśnianie wątpliwości
 2. konsultacyjną – wymiana opinii i argumentów
 3. doradczą – wypracowywanie rekomendacji i rozwiązań
 4. monitorującą – nadzór nad realizacją projektu i inwestycji

 

W skład Rady wejdzie ok. 20 stałych członków, w tym: 

 • przedstawiciele wszystkich sołectw (sołtysi lub osoby rekomendowane przez Rady Sołeckie) (sugerowana liczba - 7 osób)
 • liderzy społeczni danych grup mieszkańców (sugerowana liczba to 5 osób, w tym proponujemy aby były to 3 osoby z sołectwa Truskaw)
 • przedstawiciele Urzędu Gminy (sugerowana liczba to 3 osoby)
 • przedstawiciele Rady Gminy, np. osoby z komisji tematycznie związanej z inwestycją (sugerowana liczba to 3 osoby)
 • eksperci (2 osoby)

Stworzymy także punkty informacyjno-edukacyjne oraz zorganizujemy wyjazd studyjny do nowopowstałych, nowoczesnych PSZOK.

Mam nadzieję, że taka forma współpracy i dialogu zyska Państwa akceptację i pozwoli na wypracowanie optymalnego rozwiązania dla systemu gospodarki odpadami z korzyścią dla mieszkańców naszej gminy i środowiska.

Ponieważ Rada miałby również opiniować działalność PSZOK-u w roku 2020, zależy nam na jak najpilniejszym jej utworzeniu i spotkaniu. Pierwsze spotkanie planujemy w dniu 12 listopada (wtorek) o godz. 19:00.

Będziemy  wdzięczni za wybór z grona mieszkańców sołectwa Truskaw Państwa przedstawicieli (jedna osoba reprezentująca sołtysa i Radę Sołecką oraz 3 mieszkańców).

 

Z poważaniem,

 

Dorota Zmarzlak

Wójt gminy Izabelin

 

 

drukuj (List Wójta gminy Izabelin do wszystkich Mieszkańców naszej gminy)

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.