Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Pakiet 4 uchwał

Na XXIII Sesji Rada Gminy Izabelin uchwaliła pakiet czterech uchwał, których celem będzie wsparcie lokalnych przedsiębiorców w czasie epidemii, w wyniku której notują oni spadek płynności finansowej lub są objęci zakazem prowadzenia działalności, przy zastosowaniu uproszczonych procedur i minimum formalności.

W ramach pakietu gmina wdraża następujące rozwiązania:

 1. zwolnienie z podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli, znajdujących się na terenie gminy, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, którego termin płatności przypada w maju, czerwcu i lipcu 2020 r.;  zwolnienie obejmie przedsiębiorców, których dotyczy zakaz prowadzenia działalności wprowadzony w związku z epidemią, i którzy w związku z tym zanotowali pogorszenie swojej płynności finansowej – dotyczy to m.in. działalności gastronomicznej, fryzjerów, kosmetyczek, działalności rozrywkowej;
  Treść uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.
 2. przedłużenie do dnia 30 września 2020 r. terminów płatności podatku od nieruchomości przypadających w maju i czerwcu 2020 r. przedsiębiorcom, których nie dotyczy zakaz prowadzenia działalności, o którym mowa w pkt 1, ale pogorszyła się ich płynność finansowa w związku z epidemią,
  Treść uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.
 3. nie pobieranie tzw. opłaty prolongacyjnej należnej gminie, naliczanej przy stosowaniu ulg w spłacie zobowiązań podatkowych powstałych w okresie epidemii,
  Treść uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/189/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
 4. uproszczenie procedury przyznawania ulg (umorzeń i odroczeń) w należnościach cywilnoprawnych (tj. czynsze, dzierżawy) przedsiębiorcom, u których nastąpiło pogorszenie płynności finansowej w związku z epidemią, poprzez rezygnację z dostarczania sprawozdań i zestawień księgowych. 
  Treść uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/228/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Izabelin i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

Rozwiązania te zwiększają dotychczas dostępne możliwości ubiegania się o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (umorzenia, przedłużenie terminu płatności, rozłożenie zaległości na raty) i jednocześnie, w okresie obowiązywania stanu epidemii, upraszczają dotychczasowe procedury w tym zakresie. W celu uzyskania ulgi należy złożyć jedynie oświadczenie o pogorszeniu płynności finansowej na skutek spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia epidemii, według wzoru określonego w zarządzeniu Wójta Gminy Izabelin.

Więcej informacji na temat nowych ulg mogą Państwo uzyskać w Wydziale Finansowym Urzędu Gminy (nr tel. 22 722 89 76 oraz 22 722 89 60)

W załączniku poniżej dostępny jest formularz:

 • autor: Wydział Finansowy
 • treść komunikatu w wersji graficznej

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.