Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Komunikat dot. Programu Ochrony Powietrza

Program Ochrony Powietrza (uchwała nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 08 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu (13 plików = 1.039 stron)).

Cel – poprawa jakości powietrza w regionie - ograniczenie pyłu PM10 o 44 proc., PM2,5 o 57 proc., benzo(a)pirenu aż o 69 proc., a ditlenku azotu o 27 proc.

Główne narzędzia – sukcesywna wymiana lub likwidacja źródeł niskiej emisji tzw. kopciuchów, ich identyfikacja przez inwentaryzację oraz nowe nasadzenia zieleni.

Środki finansowe: Wsparcie systemowe:

 • MIWOP2020
 • RPO WM 2014-2020/ RPO WM 2021-2027
 • Otwarte konkursy ofert
 • Platforma sprawozdawcza
 • Szkolenia
 • Program „Czyste Powietrze”
 • Program „Mój Prąd”
 • Program „Stop SMOG”

Kary: Kary od 50 tys. zł do 500 tys. zł. mogą być nałożone na gminę za nierealizowanie działań zawartych w POP przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Wysokość kary jest uzależniona od liczby i wagi stwierdzonych uchybień oraz naruszonych obowiązków. Ponadto użytkownicy instalacji naruszających przepisy uchwały antysmogowej mogą być ukarani mandatem do 500 zł lub grzywną do 5000 zł. Podobne kary grożą za spalanie odpadów. Natomiast udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu.

Termin realizacji: Na realizację działań samorządy i mieszkańcy mają maksymalnie 6 lat.

UWAGA: nie oznacza to zmiany terminów zawartych w Mazowieckiej Uchwale Antysmogowej dla likwidacji pieców pozaklasowych (01-01-2023r.) oraz klasy III i IV (01-01-2028r.).

Poniżej obowiązki nałożone na gminę Izabelin:

Numer działania

Kod działania

Nazwa działania

Obwiązki nałożone na gminę Izabelin

1.

WMaOePow

Ograniczenie emisji substancji z procesu wytwarzania energii cieplnej dla potrzeb ogrzewania i przygotowania ciepłej wody w lokalach mieszkalnych, handlowych, usługowych oraz użyteczności publicznej.

 1. Szczegółowa inwentaryzacja źródeł ciepła + cykliczna aktualizacja przez 6 kolejnych lat (do 31 stycznia każdego roku).
 2. Wymiana/ likwidacja źródeł – na każdy rok jest przyjęta określona liczba „obowiązkowych” wymian. W przypadku nie osiągnięcia liczby wymian nie jest wykluczone nałożenie na gminę kary.

2.

WMaObZi

Zwiększanie powierzchni zieleni w wybranych gminach województwa mazowieckiego.

Nie wskazano tego działania jako obowiązującego dla Gminy Izabelin jednak nic nie stoi na przeszkodzie by takie działanie realizować.

3.

WMaEdEk

Edukacja ekologiczna.

Akcje edukacyjne min 2/ rok powinny mieć na celu uświadamianie całego społeczeństwa i wzbogacanie wiedzy w zakresie zachowań, skutków, działań etc. Akcje edukacyjne mogą być prowadzone przy współudziale lokalnych grup działania i organizacji pozarządowych

4.

WMaKoUa

Kontrola przestrzegania uchwały antysmogowej1 oraz zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych.

Kontrola min 25 kontroli/ rok przestrzegania uchwały antysmogowej oraz zakazu spalania odpadów.

UWAGA: średni czas reakcji na zgłoszenia mieszkańców dot. nieprawidłowości w korzystaniu z kotłów na paliwo stałe lub dotyczące spalania odpadów powinien wynosić nie więcej niż 12 godzin od zgłoszenia.

5.

WMaMMu

Ograniczanie wtórnej emisji pyłu – czyszczenie ulic na mokro w gminach miejskich województwa mazowieckiego, w granicach obszaru zabudowanego, zakaz używania spalinowych i elektrycznych dmuchaw do liści we wszystkich gminach województwa.

 1. Czyszczenie utwardzonych ulic na mokro, prowadzone przy temperaturach powietrza powyżej 3oC, w okresach bezdeszczowych. Mycie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, przynajmniej 6 razy w roku, w okresie wiosennym, letnim i jesiennym, w okresach bezdeszczowych. Mycie wszystkich ulic w obszarach zabudowanych raz w roku, po okresie zimowym (najpóźniej do 30 kwietnia).
 2. Wyeliminowanie całkowite dmuchaw do liści.

 

 

 

 

 

 

Plan działań krótkoterminowych:

Działania ze względu na przekroczenie poziomów alarmowych, informowania, dopuszczalnych lub docelowych – są to działania o charakterze informacyjnym kierowane do mieszkańców wraz z informacją o rekomendowanym zachowaniu lub ograniczeniu w zachowaniu

Zadaniem Wójta Gminy jest przekazanie otrzymanego z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego komunikatu do mieszkańców poprzez wszystkie zwyczajowo przyjęte, dostępne kanały komunikacji.

Deklaracja o wymianie źródła ciepła przekazywana w przypadku gdy wymiana jest realizowana bez pośrednictwa lub współfinansowania przez gminę.

(przypis autora) Celem działania jest pełna inwentaryzacja wszystkich źródeł ciepła na terenie gminy. Zakres informacji jest zbliżony do zakresu jaki zbieramy w przypadku dotacji do wymiany pieca.

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego.

Ramy polityki przestrzennej województwa mazowieckiego zostały określone w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. Podstawowym narzędziem realizacji polityki przestrzennej na poziomie regionalnym jest Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego (PZPW), wyznaczający kierunki zagospodarowania przestrzennego i stanowiący podstawę dla uzgadniania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 • treść komunikatu w wersji graficznej

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.