Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Wypełniam ankietę dotyczącą koncepcji zagospodarowania terenu wsi Izabelin C "Centrum"

Zagospodarowania CENTRUM Izabelina i budowanie wizerunku gminy.

Izabelin potrzebuje spójnej koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej całej gminy ze szczególnym uwzględnieniem otoczenia Urzędu Gminy. Chodzi nie tylko o określenie i usytuowanie poszczególnych funkcji, takich jak usługi, miejsca spotkań mieszkańców czy sport. Ważne jest również, aby wszystkie sołectwa składały się na całość nadającą dobrze określony charakter całej gminie. Nowe centrum ma być wizytówką Gminy, zgodną z potrzebami i aspiracjami mieszkańców, zaprojektowane z ich udziałem. 


Gmina Izabelin przystąpiła do udziału w projekcie „Liderzy Konsultacji Społecznych”, Działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest wdrażany przez Fundację Promocji Gmin Polskich. Przedmiotem zgłoszonego przez nas do realizacji projektu jest zagospodarowanie terenów centrum gminy Izabelin C. 

Dokonanie właściwej diagnozy problemu nie jest możliwe bez udziału mieszkańców. Dlatego przygotowaliśmy adresowaną do mieszkańców ankietę, która pomoże poznać Państwa oczekiwania jak ma wyglądać centrum gminy Izabelin.

Ankieta w formie elektronicznej dostępna jest na stronie internetowej: https://koncepcjacentrum.webankieta.pl/
 

Wypełnioną w formie papierowej ankietę prosimy składać do dnia 31.12.2019 r.
1)  bezpośrednio w Kancelarii Urzędu  Gminy Izabelin
3)  przesłać na adres: Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin (decyduje data wpływu do urzędu);
 

 

 • ankietaci

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.