Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Ogłoszenie o naborze reprezentantów organizacji pozarządowych do komisji konkursowej - lato 2015

Wójt Gminy Izabelin ogłasza nabór reprezentantów organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) do komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych na otwarty konkurs ofert dotyczący realizacji zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży,
w okresie: 27 czerwca 2015 r. – 31 sierpnia 2015 r., z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy biorące udział w konkursie.

Termin i miejsce zgłaszania kandydatur:

Od 26 maja do 9 czerwca 2015 r.

Urząd Gminy Izabelin ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin

Wniosek ze wskazaniem imienia i nazwiska reprezentanta musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.

Do wniosku należy załączyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji albo kopię dekretu biskupa na obsadzenie na stanowisku proboszcza.

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.