Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Gmina Izabelin to gmina wiejska położona w powiecie warszawskim zachodnim, w województwie mazowieckim.  Siedzibą władz gminnych jest Izabelin C.

Gmina Izabelin położona przy aglomeracji warszawskiej, wsród lasów Kampinoskiego Parku Narodowego (78% w granicach parku a pozostałe 22% w otulinie). Jej główne atuty to bliskość stolicy (piętnaście kilometrów od centrum) i doskonałe warunki naturalne, które sprawiają, że Izabelin jest jedną z atrakcyjniejszych gmin na Mazowszu pod względem wypoczynku i rekreacji.

Według zapisów ewidencji gruntów na terenie Gminy Izabelin dominującym sposobem użytkowania są tereny gruntów leśnych, zadrzewionych i zakrzewionych, stanowiących blisko 78,3% powierzchni Gminy. Użytki rolne, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38 poz. 454), zajmują powierzchnię blisko 8,9%, zaś grunty zabudowane i zurbanizowane 8,6% w tym 6,1%  zajmują tereny zabudowane i zurbanizowane zaś 2,5% stanowią drogi.

W kwietniu 2005 roku, na terenie Gminy Izabelin istniało 99 gospodarstw rolnych. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wyniosła 1,99 ha zaś leśnego 1,14 ha. W wyniku niekorzystnych warunków przyrodniczych dla rozwoju rolnictwa spowodowanych niskimi klasami gleb, bezpośrednim sąsiedztwem Kampinoskiego Parku Narodowego (szkody wyrządzane przez zwierzęta, ograniczenie w stosowaniu pestycydów oraz szkodliwych dla środowiska środków ochrony roślin) w powiązaniu ze znaczącym wzrostem wartości nieruchomości na terenie Gminy Izabelin, zmianami ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, kształtowania się zabudowy mającej charakter podmiejskiego osiedla mieszkaniowego, obserwuje się zmniejszanie powierzchni użytkowanych rolniczo.

 

Położenie geograficzne:
Długość: od 20° 40’ 33” do 20° 53’ 19”
Szerokość: od 52° 16’ 47” do 52° 21’ 02”

Gmina obejmuje 7 sołectw.

Powierzchnia gminy wynosi 6.501 ha, a poszczególnych wsiach:
- Hornówek - 167 ha,
- Izabelin B - 150 ha,
- Izabelin C - 341 ha,
- Laski - 905 ha,
- Mościska - 143 ha,
- Sieraków - 1.697 ha,
- Truskaw - 3.095 ha.

Gmina Izabelin graniczy:
- od północy z: gminą Czosnów (powiat nowodworski), gminą Łomianki,
- od wschodu z: Warszawą,
- od południa z: gminą Stare Babice i gminą Leszno,
- od zachodu z: gminą Leszno.

Obręby geodezyjne:
- Hornówek – nr 0008,
- Izabelin – nr 0001,
- Laski – nr 0002,
- Mościska – nr 0020,
- Sieraków – nr 0022,
- Truskaw – nr 0025.

 

 

 

 

drukuj ()

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.