Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Nie używaj dmuchaw do liści – dbajmy o jakość powietrza

W ostatnim czasie gorącym tematem jest jakość powietrza, którym wszyscy oddychamy. Temat poruszany jest głównie w kontekście spalania paliw emitujących do atmosfery gazy cieplarniane i inne zanieczyszczenia oraz w kontekście nadchodzącego – od 1 stycznia 2023 r. – zakazu używania kotłów pozaklasowych, czyli tzw. „kopciuchów”.

Dlaczego nie używać dmuchaw

Na stan jakości powietrza wpływa wiele czynników, źródłami zanieczyszczeń są również m.in. eksploatacja pojazdów, pożary, wyładowania atmosferyczne, a także działania związane z codzienną pracą ludzką.

Takim działaniem jest np. używanie elektrycznych lub spalinowych dmuchaw do liści, od niemal 2 lat prawnie zakazane.

Dmuchawy nie są obojętne dla środowiska i naszego zdrowia. Podrywają w powietrze pyły, które już osiadły na ziemi (tzw. wtórne wzbijanie pyłów), emitują toksyczne spaliny i są źródłem ogromnego hałasu.

Aby trwale poprawić jakość powietrza na Mazowszu, uchwałą nr 115/20 z 8 września 2020 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął program ochrony powietrza dla całego województwa mazowieckiego. Określony w uchwale zakaz używania dmuchaw obowiązuje od 30 września 2020 roku do 31 grudnia 2026 roku.

A co z ogniskami

Podobne w skutkach dla środowiska jest palenie ognisk. Palenie gałęzi czy liści zebranych podczas porządków w ogrodzie nie jest dobrym pomysłem. Powinny one zostać skompostowane lub przekazane w ramach gminnego systemu odbierania odpadów komunalnych. Zgodnie z art. 30 ust. 7 ustawy o odpadach: Dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, chyba że są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania. W naszej gminie bioodpady zbieramy selektywnie, bez limitów, w związku z czym nie wolno ich spalać.

Rozpalając ognisko czy grilla na działce, możemy złamać także przepis art. 145 Kodeksu wykroczeń stosowany w przypadku „zanieczyszczania lub zaśmiecania miejsc dostępnych dla publiczności”. Nie mamy przecież kontroli nad dymem i unoszącym się popiołem. Jeśli z wiatrem przedostają się one na sąsiednie działki, place, ulice i inne miejsca publiczne – zanieczyszczamy miejsca publiczne.

Pamiętajmy również o przepisach przeciwpożarowych uregulowanych m.in. w rozporządzeniu MSWiA z 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Warto się z nim zapoznać, bowiem może się okazać, że zgodnie z prawem na naszej działce nie mamy możliwości „legalnego” rozpalenia ogniska. Bez względu na to, czy rozpalamy je na własnej działce, w ogrodzie czy na podwórku, złamiemy prawo, jeśli miejsce to znajduje się w odległości mniejszej niż 100 metrów od granicy lasu.

Jakie są dodatkowe ograniczenia

Czasami jest tak, że Główny Inspektor Ochrony Środowiska (GIOŚ) wydaje powiadomienie o ryzyku przekroczenia określonych poziomów zanieczyszczenia na jakimś obszarze. W takiej sytuacji na tym terenie, w wyznaczonym okresie, obowiązują dodatkowe ograniczenia i zakazy (określone przez Zarząd Województwa w programie ochrony powietrza dla województwa mazowieckiego ograniczające wpływ na pogorszenie się jakości powietrza).

Dla gminy Izabelin GIOŚ wydał 25 kwietnia 2022 roku powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10. Z tego powiadomienia wynikają następujące ograniczenia i zakazy:

  • ograniczenie rozpalania grilli i ognisk,
  • zakaz korzystania z instalacji do spalania biomasy drzewnej (kominków, piecyków kominkowych, piecyków ozdobnych); nie dotyczy, gdy jest to jedyne źródło ciepła lub gdy do lokalu nie jest dostarczana energia elektryczna z powodu awarii,
  • zakaz używania dmuchaw do liści.

Te ograniczenia i zakazy obowiązują od 25 kwietnia do 31 grudnia 2022 roku.

Pamiętajmy, że złamanie powyższych przepisów grozić może mandatem karnym.

drukuj (Nie używaj dmuchaw do liści – dbajmy o jakość powietrza)

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.